•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 27, Issue 4 (2022)

Regular Articles

PDF

Accurate Reliability Analysis Methods for Approximate Computing Circuits
Zhen Wang, Guofa Zhang, Jing Ye, Jianhui Jiang, Fengyong Li, and Yong Wang

PDF

Interface Modification of TiO
Abolfazl Amraeinia, Yuhua Zuo, Jun Zheng, Zhi Liu, Guangze Zhang, Liping Luo, Buwen Cheng, Xiaoping Zou, and Chunbo Li

Special Section on Social Computing

PDF

Residual Convolutional Graph Neural Network with Subgraph Attention Pooling
Yutai Duan, Jianming Wang, Haoran Ma, and Yukuan Sun

PDF

Cross-Modal Complementary Network with Hierarchical Fusion for Multimodal Sentiment Classification
Cheng Peng, Chunxia Zhang, Xiaojun Xue, Jiameng Gao, Hongjian Liang, and Zhengdong Niu

PDF

Graph Neural Architecture Search: A Survey
Babatounde Moctard Oloulade, Jianliang Gao, Jiamin Chen, Tengfei Lyu, and Raeed Al-Sabri

PDF

Pretrained Models and Evaluation Data for the Khmer Language
Shengyi Jiang, Sihui Fu, Nankai Lin, and Yingwen Fu

TST cover