•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 27, Issue 1 (2022)

Research Articles

PDF

Anti-Interference Low-Power Double-Edge Triggered Flip-Flop Based on C-Elements
Zhengfeng Huang, Xiao Yang, Tai Song, Haochen Qi, Yiming Ouyang, Tianming Ni, and Qi Xu

PDF

I-Neat: An Intelligent Framework for Adaptive Virtual Machine Consolidation
Yanxin Liu, Yao Zhao, Jian Dong, Lianpeng Li, Chunpei Wang, and Decheng Zuo

PDF

Mutation Testing for Integer Overflow in Ethereum Smart Contracts
Jinlei Sun, Song Huang, Changyou Zheng, Tingyong Wang, Cheng Zong, and Zhanwei Hui

PDF

A Novel Cross-Project Software Defect Prediction Algorithm Based on Transfer Learning
Shiqi Tang, Song Huang, Changyou Zheng, Erhu Liu, Cheng Zong, and Yixian Ding

PDF

Combining Residual Attention Mechanisms and Generative Adversarial Networks for Hippocampus Segmentation
Hongxia Deng, Yuefang Zhang, Ran Li, Chunxiang Hu, Zijian Feng, and Haifang Li

PDF

A Dynamic and Deadline-Oriented Road Pricing Mechanism for Urban Traffic Management
Jiahui Jin, Xiaoxuan Zhu, Biwei Wu, Jinghui Zhang, and Yuxiang Wang

PDF

Two-Stage Lesion Detection Approach Based on Dimension-Decomposition and 3D Context
Jiacheng Jiao, Haiwei Pan, Chunling Chen, Tao Jin, Yang Dong, and Jingyi Chen

PDF

Increasing Momentum-Like Factors: A Method for Reducing Training Errors on Multiple GPUs
Yu Tang, Zhigang Kan, Lujia Yin, Zhiquan Lai, Zhaoning Zhang, Linbo Qiao, and Dongsheng Li

PDF

IDEA: A Utility-Enhanced Approach to Incomplete Data Stream Anonymization
Lu Yang, Xingshu Chen, Yonggang Luo, Xiao Lan, and Wei Wang

TST cover