•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 26, Issue 6 (2021)

Research Articles

PDF

Towards Rehabilitation at Home After Total Knee Replacement
Wenbing Zhao, Shunkun Yang, and Xiong Luo

PDF

Analytical Determination of Interwell Connectivity Based on Interwell Influence
Jiangru Yuan, Xingjie Zeng, Haiyun Wu, Weishan Zhang, Jiehan Zhou, and Bingyang Chan

PDF

Anomaly Detection of Industrial Control Systems Based on Transfer Learning
Weiping Wang, Zhaorong Wang, Zhangfan Zhuo, Haixia Deng, Weiliang Zhao, Chunyang Wang, and Yongzhen Guo

PDF

A Chan-Vese Model Based on the Markov Chain for Unsupervised Medical Image Segmentation
Quanwei Huang, Yuezhi Zhou, Linmi Tao, Weikang Yu, Yaoxue Zhang, Li Huo, and Zuoxiang He

PDF

A Caching Strategy Based on Many-to-Many Matching Game in D2D Networks
Kaihang Yu, Zhonggui Ma, Runyu Ni, and Tao Zhang

PDF

Parallel-Data-Based Social Evolution Modeling
Weishan Zhang, Zhaoxiang Hou, Xiao Wang, Zhidong Xu, Xin Liu, and Fei-Yue Wang

PDF

News Keyword Extraction Algorithm Based on Semantic Clustering and Word Graph Model
Ao Xiong, Derong Liu, Hongkang Tian, Zhengyuan Liu, Peng Yu, and Michel Kadoch

PDF

Access Control and Authorization in Smart Homes: A Survey
Ziarmal Nazar Mohammad, Fadi Farha, Adnan O.M Abuassba, Shunkun Yang, and Fang Zhou

PDF

Dataflow Management in the Internet of Things: Sensing, Control, and Security
Dawei Wei, Huansheng Ning, Feifei Shi, Yueliang Wan, Jiabo Xu, Shunkun Yang, and Li Zhu

TST cover