•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 26, Issue 5 (2021)

Research Articles

PDF

Design and Tool Flow of a Reconfigurable Asynchronous Neural Network Accelerator
Jilin Zhang, Hui Wu, Weijia Chen, Shaojun Wei, and Hong Chen

PDF

Ambipolar Transport Compact Models for Two-Dimensional Materials Based Field-Effect Transistors
Zhaoyi Yan, Guangyang Gou, Jie Ren, Fan Wu, Yang Shen, He Tian, and Yi Yang

PDF

Multi-Agent Modeling and Simulation in the AI Age
Wenhui Fan, Peiyu Chen, Daiming Shi, Xudong Guo, and Li Kou

PDF

Distributed Scheduling Problems in Intelligent Manufacturing Systems
Yaping Fu, Yushuang Hou, Zifan Wang, Xinwei Wu, Kaizhou Gao, and Ling Wang

PDF

Towards "General Purpose" Brain-Inspired Computing System
Youhui Zhang, Peng Qu, and Weimin Zheng

PDF

Inertial Motion Tracking on Mobile and Wearable Devices: Recent Advancements and Challenges
Zhipeng Song, Zhichao Cao, Zhenjiang Li, Jiliang Wang, and Yunhao Liu

PDF

Game Theoretical Approach for Non-Overlapping Community Detection
Baohua Sun, Richard Al-Bayaty, Qiuyuan Huang, and Dapeng Wu

PDF

Efficient Scheduling Mapping Algorithm for Row Parallel Coarse-Grained Reconfigurable Architecture
Naijin Chen, Zhen Wang, Ruixiang He, Jianhui Jiang, Fei Cheng, and Chenghao Han

PDF

Robust Segmentation Method for Noisy Images Based on an Unsupervised Denosing Filter
Ling Zhang, Jianchao Liu, Fangxing Shang, Gang Li, Juming Zhao, and Yueqin Zhang

PDF

A Computer-Aided System for Ocular Myasthenia Gravis Diagnosis
Guanjie Liu, Yan Wei, Yunshen Xie, Jianqiang Li, Liyan Qiao, and Ji-jiang Yang

PDF

Collaborative City Digital Twin for the COVID-19 Pandemic: A Federated Learning Solution
Junjie Pang, Yan Huang, Zhenzhen Xie, Jianbo Li, and Zhipeng Cai

PDF

A Data-Driven Clustering Recommendation Method for Single-Cell RNA-Sequencing Data
Yu Tian, Ruiqing Zheng, Zhenlan Liang, Suning Li, Fang-Xiang Wu, and Min Li

TST cover