•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 26, Issue 4 (2021)

Research Articles

PDF

Modeling and Analyzing the Performance of High-Speed Packet I/O
Xuesong Li, Fengyuan Ren, and Bailong Yang

PDF

HSPOG: An Optimized Target Recognition Method Based on Histogram of Spatial Pyramid Oriented Gradients
Shaojun Guo, Feng Liu, Xiaohu Yuan, Chunrong Zou, Li Chen, and Tongsheng Shen

PDF

Transportation Mode Identification with GPS Trajectory Data and GIS Information
Ji Li, Xin Pei, Xuejiao Wang, Danya Yao, Yi Zhang, and Yun Yue

PDF

Cross-Target Transfer Algorithm Based on the Volterra Model of SSVEP-BCI
Jiajun Lin, Liyan Liang, Xu Han, Chen Yang, Xiaogang Chen, and Xiaorong Gao

PDF

MetaOJ: A Massive Distributed Online Judge System
Miao Wang, Wentao Han, and Wenguang Chen

PDF

Trident: Efficient and Practical Software Network Monitoring
Xiaohe Hu, Yang Xiang, Yifan Li, Buyi Qiu, Kai Wang, and Jun Li

PDF

A Cross-Layer Cooperative Jamming Scheme for Social Internet of Things
Yan Huo, Jingjing Fan, Yingkun Wen, and Ruinian Li

PDF

DGA-Based Botnet Detection Toward Imbalanced Multiclass Learning
Yijing Chen, Bo Pang, Guolin Shao, Guozhu Wen, and Xingshu Chen

PDF

Incremental Face Clustering with Optimal Summary Learning Via Graph Convolutional Network
Xuan Zhao, Zhongdao Wang, Lei Gao, Yali Li, and Shengjin Wang

TST cover