•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 26, Issue 3 (2021)

Research Articles

PDF

Optimizing the Copy-on-Write Mechanism of Docker by Dynamic Prefetching
Yan Jiang, Wei Liu, Xuanhua Shi, and Weizhong Qiang

PDF

Parallel Optimization of the Crystal-KMC on Tianhe-2
Jianjiang Li, Baixue Ji, Yun Yang, Peng Wei, and Jie Wu

PDF

Helmholtz Solving and Performance Optimization in Global/Regional Assimilation and Prediction System
Jianqiang Huang, Wei Xue, Haodong Bian, Wenxin Yan, Xiaoying Wang, and Wenguang Chen

PDF

RBC: A Memory Architecture for Improved Performance and Energy Efficiency
Wenjie Liu, Ke Zhou, Ping Huang, Tianming Yang, and Xubin He

PDF

Brief Introduction of TianHe Exascale Prototype System
Ruibo Wang, Kai Lu, Juan Chen, Wenzhe Zhang, Jinwen Li, Yuan Yuan, Pingjing Lu, Libo Huang, Shengguo Li, and Xiaokang Fan

PDF

More Bang for Your Buck: Boosting Performance with Capped Power Consumption
Juan Chen, Xinxin Qi, Feihao Wu, Jianbin Fang, Yong Dong, Yuan Yuan, Zheng Wang, and Keqin Li

TST cover