•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 26, Issue 1 (2021)

Research Articles

PDF

Fault-Tolerant Design for Data Efficient Retransmission in WiNoC
Yiming Ouyang, Qi Wang, Zhe Li, Huaguo Liang, and Jianhua Li

PDF

WAEAS: An Optimization Scheme of EAS Scheduler for Wearable Applications
Zhan Zhang, Xiang Cong, Wei Feng, Haipeng Zhang, Guodong Fu, and Jianyun Chen

PDF

Behavior Model Construction for Client Side of Modern Web Applications
Weiwei Wang, Junxia Guo, Zheng Li, and Ruilian Zhao

PDF

Uniform Non-Bernoulli Sequences Oriented Locating Method for Reliability-Critical Gates
Jie Xiao, Zhanhui Shi, Weidong Zhu, Jianhui Jiang, Qianwei Zhou, Jungang Lou, Yujiao Huang, Qiou Ji, and Ziwen Sun

PDF

HTDet: A Clustering Method Using Information Entropy for Hardware Trojan Detection
Renjie Lu, Haihua Shen, Zhihua Feng, Huawei Li, Wei Zhao, and Xiaowei Li

PDF

A PUF-Based and Cloud-Assisted Lightweight Authentication for Multi-Hop Body Area Network
Xiao Tan, Jiliang Zhang, Yuanjing Zhang, Zheng Qin, Yong Ding, and Xingwei Wang

TST cover