•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 25, Issue 4 (2020)

Research Articles

PDF

Survey of Pedestrian Action Recognition Techniques for Autonomous Driving
Li Chen, Nan Ma, Patrick Wang, Jiahong Li, Pengfei Wang, Guilin Pang, and Xiaojun Shi

PDF

Hardware Implementation of Spiking Neural Networks on FPGA
Jianhui Han, Zhaolin Li, Weimin Zheng, and Youhui Zhang

PDF

Context-Aware Social Media User Sentiment Analysis
Bo Liu, Shijiao Tang, Xiangguo Sun, Qiaoyun Chen, Jiuxin Cao, Junzhou Luo, and Shanshan Zhao

PDF

A Generative Method for Steganography by Cover Synthesis with Auxiliary Semantics
Zhuo Zhang, Guangyuan Fu, Rongrong Ni, Jia Liu, and Xiaoyuan Yang

PDF

Fusing Geometrical and Visual Information via Superpoints for the Semantic Segmentation of 3D Road Scenes
Liuyuan Deng, Ming Yang, Zhidong Liang, Yuesheng He, and Chunxiang Wang

PDF

NetEPD: A Network-Based Essential Protein Discovery Platform
Jiashuai Zhang, Wenkai Li, Min Zeng, Xiangmao Meng, Lukasz Kurgan, Fang-Xiang Wu, and Min Li

TST cover