•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 25, Issue 1 (2020)

Research Articles

PDF

Design and Optimization of VLC Enabled Data Center Network
Yudong Qin, Deke Guo, Xu Lin, and Geyao Cheng

PDF

Cache-Enabled in Cooperative Cognitive Radio Networks for Transmission Performance
Jiachen Yang, Chaofan Ma, Jiabao Man, Huifang Xu, Gan Zheng, and Houbing Song

PDF

Data Fusion Algorithm Based on Fuzzy Sets and D-S Theory of Evidence
Guangzhe Zhao, Aiguo Chen, Guangxi Lu, and Wei Liu

PDF

MD-AVB: A Multi-Manifold Based Available Bandwidth Prediction Algorithm
Pei Zhang, Changqing An, Zhanfeng Wang, and Fengyuan Ma

PDF

Spotlight: Hot Target Discovery and Localization with Crowdsourced Photos
Jiaxi Gu, Jiliang Wang, Lan Zhang, Zhiwen Yu, Xiaozhe Xin, and Yunhao Liu

PDF

Approximate Data Aggregation in Sensor Equipped IoT Networks
Ji Li, Madhuri Siddula, Xiuzhen Cheng, Wei Cheng, Zhi Tian, and Yingshu Li

PDF

A Novel Transparent and Auditable Fog-Assisted Cloud Storage with Compensation Mechanism
Donghyun Kim, Junggab Son, Daehee Seo, Yeojin Kim, Hyobin Kim, and Jung Taek Seo

PDF

Entropy-Based Global and Local Weight Adaptive Image Segmentation Models
Gang Li, Yi Zhao, Ling Zhang, Xingwei Wang, Yueqin Zhang, and Fayun Guo

TST cover