•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 24, Issue 6 (2019)

Research Articles

PDF

Fabric Recognition Using Zero-Shot Learning
Feng Wang, Huaping Liu, Fuchun Sun, and Haihong Pan

PDF

Skill Learning for Human-Robot Interaction Using Wearable Device
Bin Fang, Xiang Wei, Fuchun Sun, Haiming Huang, Yuanlong Yu, and Huaping Liu

PDF

Deep Learning Based 2D Human Pose Estimation: A Survey
Qi Dang, Jianqin Yin, Bin Wang, and Wenqing Zheng

PDF

Anchor Self-Localization Algorithm Based on UWB Ranging and Inertial Measurements
Qin Shi, Sihao Zhao, Xiaowei Cui, Mingquan Lu, and Mengdi Jia

PDF

Deep Model Compression for Mobile Platforms: A Survey
Kaiming Nan, Sicong Liu, Junzhao Du, and Hui Liu

PDF

Local Community Detection Based on Network Motifs
Yunlei Zhang, Bin Wu, Yu Liu, and Jinna Lv

PDF

Cloud Storage Security Assessment Through Equilibrium Analysis
Yuzhao Wu, Yongqiang Lyu, and Yuanchun Shi

TST cover