•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 24, Issue 4 (2019)

Research Articles

PDF

TIO: A VLC-Enabled Hybrid Data Center Network Architecture
Yudong Qin, Deke Guo, Guoming Tang, and Bangbang Ren

PDF

A Novel Method of Gene Regulatory Network Structure Inference from Gene Knock-Out Expression Data
Xiang Chen, Min Li, Ruiqing Zheng, Siyu Zhao, Fang-Xiang Wu, Yaohang Li, and Jianxin Wang

PDF

A Classifier Using Online Bagging Ensemble Method for Big Data Stream Learning
Yanxia Lv, Sancheng Peng, Ying Yuan, Cong Wang, Pengfei Yin, Jiemin Liu, and Cuirong Wang

PDF

A Deep Learning Method for Chinese Singer Identification
Zebang Shen, Binbin Yong, Gaofeng Zhang, Rui Zhou, and Qingguo Zhou

PDF

A Holistic Energy-Efficient Approach for a Processor-Memory System
Feihao Wu, Juan Chen, Yong Dong, Wenxu Zheng, Xiaodong Pan, Yuan Yuan, Zhixin Ou, and Yuyang Sun

TST cover