•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 24, Issue 3 (2019)

Research Articles

PDF

Enhanced Answer Selection in CQA Using Multi-Dimensional Features Combination
Hongjie Fan, Zhiyi Ma, Hongqiang Li, Dongsheng Wang, and Junfei Liu

PDF

Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm Based on Entropy Theory for Solving DAR Scheduling Problem
Haowei Zhang, Junwei Xie, Jiaang Ge, Junpeng Shi, and Zhaojian Zhang

PDF

Exploiting Effective Facial Patches for Robust Gender Recognition
Jingchun Cheng, Yali Li, Jilong Wang, Le Yu, and Shengjin Wang

PDF

Asynchronous Brain-Computer Interface Shared Control of Robotic Grasping
Wenchang Zhang, Fuchun Sun, Hang Wu, Chuanqi Tan, and Yuzhen Ma

PDF

Mobile-Edge Computing Framework with Data Compression for Wireless Network in Energy Internet
Luning Liu, Xin Chen, Zhaoming Lu, Luhan Wang, and Xiangming Wen

TST cover