•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 23, Issue 6 (2018)

Research Articles

PDF

Integrating Pronunciation into Chinese-Vietnamese Statistical Machine Translation
Anh Tran Huu, Heyan Huang, Yuhang Guo, Shumin Shi, and Ping Jian

PDF

Generating Circulation Designs Using Shape Grammars
Chao Li, Lei Jiang, Fanrui Sun, and Kang Zhang

PDF

Software Project Management Approaches for Global Software Development: A Systematic Mapping Study
Manal El Bajta, Ali Idri, Joaquín Nicolás Ros, José Luis Fernández-Alemán, Juan Manuel Carrillo de Gea, Félix García, and Ambrosio Toval

PDF

MN-SLA: A Modular Networking SLA Framework for Cloud Management System
Zhi Liu, Shijie Sun, Ju Xing, Zhe Fu, Xiaohe Hu, Jianwen Pi, Xiaofeng Yang, Yunsong Lu, and Jun Li

PDF

Truthful Mechanism for Crowdsourcing Task Assignment
Yonglong Zhang, Haiyan Qin, Bin Li, Jin Wang, Sungyoung Lee, and Zhiqiu Huang

PDF

An Improved Algorithm for Optimizing MapReduce Based on Locality and Overlapping
Jianjiang Li, Jie Wang, Bin Lyu, Jie Wu, and Xiaolei Yang

TST cover