•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 23, Issue 4 (2018)

Research Articles

PDF

An Efficient EH-WSN Energy Management Mechanism
Yang Zhang, Hong Gao, Siyao Cheng, and Jianzhong Li

PDF

AutoGDeterm: Automatic Geometry Determination for Electron Tomography
Yu Chen, Zihao Wang, Lun Li, Jingrong Zhang, Xiaohua Wan, Fei Sun, and Fa Zhang

PDF

Achieving Differential Privacy of Genomic Data Releasing via Belief Propagation
Zaobo He, Yingshu Li, Ji Li, Kaiyang Li, Qing Cai, and Yi Liang

PDF

Loading-Balance Relay-Selective Strategy Based on Stochastic Dynamic Program
Wei Zhao, Lin Zhao, Weidong Wu, Sigen Chen, Shaohui Sun, and Yong Cao

PDF

Crystal-KMC: Parallel Software for Lattice Dynamics Monte Carlo Simulation of Metal Materials
Jianjiang Li, Peng Wei, Shaofeng Yang, Jie Wu, Peng Liu, and Xinfu He

TST cover