•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 22, Issue 6 (2017)

Research Articles

PDF

Fast Community Detection Based on Distance Dynamics
Lei Chen, Jing Zhang, Lijun Cai, and Ziyun Deng

PDF

How Do Pronouns Affect Word Embedding
Tonglee Chung, Bin Xu, Yongbin Liu, Juanzi Li, and Chunping Ouyang

PDF

Combining Topological Properties and Strong Ties for Link Prediction
Fulan Qian, Yang Gao, Shu Zhao, Jie Tang, and Yanping Zhang

PDF

Truth Discovery with Memory Network
Luyang Li, Bing Qin, Wenjing Ren, and Ting Liu

PDF

Multi-Level Cross-Lingual Attentive Neural Architecture for Low Resource Name Tagging
Xiaocheng Feng, Lifu Huang, Bing Qin, Ying Lin, Heng Ji, and Ting Liu

PDF

SCStore: Managing Scientific Computing Packages for Hybrid System with Containers
Wusheng Zhang, Jiao Lin, Weiping Xu, Haohuan Fu, and Guangwen Yang

PDF

A Heterogeneous Ensemble of Extreme Learning Machines with Correntropy and Negative Correlation
Adnan O. M. Abuassba, Yao Zhang, Xiong Luo, Dezheng Zhang, and Wulamu Aziguli

PDF

An Active De-anonymizing Attack Against Tor Web Traffic
Ming Yang, Xiaodan Gu, Zhen Ling, Changxin Yin, and Junzhou Luo

PDF

Post-Cloud Computing Paradigms: A Survey and Comparison
Yuezhi Zhou, Di Zhang, and Naixue Xiong

PDF

Ranking with Adaptive Neighbors
Muge Li, Liangyue Li, and Feiping Nie

TST cover