•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 22, Issue 2 (2017)

Research Articles

PDF

Privacy-Preserving Strategyproof Auction Mechanisms for Resource Allocation
Yu-E Sun, He Huang, Xiang-Yang Li, Yang Du, Miaomiao Tian, Hongli Xu, and Mingjun Xiao

PDF

Modeling Chinese Microblogs with Five Ws for Topic Hashtags Extraction
Zhibin Zhao, Jiahong Sun, Lan Yao, Xun Wang, Jiahong Chu, Huan Liu, and Ge Yu

PDF

Distributed and Weighted Extreme Learning Machine for Imbalanced Big Data Learning
Zhiqiong Wang, Junchang Xin, Hongxu Yang, Shuo Tian, Ge Yu, Chenren Xu, and Yudong Yao

PDF

Knowledge Graph Embedding for Hyper-Relational Data
Chunhong Zhang, Miao Zhou, Xiao Han, Zheng Hu, and Yang Ji

PDF

Novel Video Steganography Algorithm Based on Secret Sharing and Error-Correcting Code for H.264/AVC
Yingnan Zhang, Minqing Zhang, Xiaoyuan Yang, Duntao Guo, and Longfei Liu

PDF

Instance-Specific Algorithm Selection via Multi-Output Learning
Kai Chen, Yong Dou, Qi Lv, and Zhengfa Liang

TST cover