•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 22, Issue 1 (2017)

Research Articles

PDF

A Piecewise Linear Programming Algorithm for Sparse Signal Reconstruction
Kuangyu Liu, Xiangming Xi, Zhiming Xu, and Shuning Wang

PDF

A Method for Predicting Service Deprecation in Service Systems
Bofei Xia, Yushun Fan, Cheng Wu, Bing Bai, and Junqi Zhang

PDF

Trajectory Planning for Automated Driving Based on Ordinal Optimization
Xiaoxin Fu, Yongheng Jiang, Dexian Huang, Kaisheng Huang, and Jingchun Wang

TST cover