•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 21, Issue 4 (2016)

Research Articles

PDF

Surface Coverage Algorithm in Directional Sensor Networks for Three-Dimensional Complex Terrains
Fu Xiao, Xiekun Yang, Meng Yang, Lijuan Sun, Ruchuan Wang, and Panlong Yang

PDF

Efficient Algorithm for Energy-Aware Virtual Network Embedding
Shuxian Jia, Guiyuan Jiang, Peilan He, and Jigang Wu

PDF

Highly Sensitive and Portable Gas Sensing System Based on Reduced Graphene Oxide
Wentian Mi, Shih-Wen Chiu, Tao Xue, Yuanquan Chen, Hanyu Qi, Yi Yang, Kea-Tiong Tang, and Tian-Ling Ren

PDF

Carbon Nanotube Transistor with Short-Term Memory
Changqing Yin, Yuxing Li, Jiabin Wang, Xuefeng Wang, Yi Yang, and Tian-Ling Ren

PDF

Design and Implementation of a Chinese Pulse Condition Acquisition System
Rui Wang, Shilong Lu, Qingjuan Li, Lei Xu, and Fei Chang

TST cover