•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 21, Issue 2 (2016)

Research Articles

PDF

COMBAT: A New Bitmap Index Coding Algorithm for Big Data
Yinjun Wu, Zhen Chen, Yuhao Wen, Wenxun Zheng, and Junwei Cao

PDF

An Integrated Incentive Framework for Mobile Crowdsourced Sensing
Wei Dai, Yufeng Wang, Qun Jin, and Jianhua Ma

PDF

Comparing Set Reconciliation Methods Based on Bloom Filters and Their Variants
Zhiyao Hu, Xiaoqiang Teng, Deke Guo, Bangbang Ren, Pin Lv, and Zhong Liu

PDF

HBD: Towards Efficient Reactive Rule Dispatching in Software-Defined Networks
Chang Chen, Xiaohe Hu, Kai Zheng, Xiang Wang, Yang Xiang, and Jun Li

PDF

Key Recovery Against 3DES in CPU Smart Card Based on Improved Correlation Power Analysis
Yanting Ren, Liji Wu, Hexin Li, Xiangyu Li, Xiangmin Zhang, An Wang, and Hongyi Chen

PDF

Optimization of the Occlusion Strategy in Visual Tracking
Jinghuan Wen, Huimin Ma, and Xiaoqin Zhang

PDF

STrans: A Comprehensive Framework for Structure Transformation
Jiangzhou He, Wenguang Chen, and Zhizhong Tang

TST cover