•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 20, Issue 6 (2015)

Research Articles

PDF

Decentralized Multigrid for In-situ Big Data Computing
Goutham Kamath, Lei Shi, Edmond Chow, Wenzhan Song, and Junjie Yang

PDF

R-Memcached: A Reliable In-Memory Cache for Big Key-Value Stores
Chengjian Liu, Kai Ouyang, Xiaowen Chu, Hai Liu, and Yui-Wing Leung

PDF

Improving Performance of a Distributed File System Using a Speculative Semantics-Based Algorithm
Talluri Lakshmi Siva Rama Krishna, Thirumalaisamy Ragunathan, and Sudheer Kumar Battula

PDF

Dynamic Parameters Cellular Automaton Model for Passengers in Subway
Yichen Zheng, Xiangyu Xi, Yifan Zhuang, and Yi Zhang

PDF

Tolerance Granulation Based Community Detection Algorithm
Shu Zhao, Wang Ke, Jie Chen, Feng Liu, Menghan Huang, Yanping Zhang, and Jie Tang

PDF

Byzantine Fault-Tolerant Routing for Large-Scale Wireless Sensor Networks Based on Fast ECDSA
Jiawei Xu, Keda Wang, Chao Wang, Feng Hu, Zhenhua Zhang, Shiyi Xu, and Jie Wu

PDF

A Bayesian Recommender Model for User Rating and Review Profiling
Mingming Jiang, Dandan Song, Lejian Liao, and Feida Zhu

TST cover