•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 20, Issue 3 (2015)

Research Articles

PDF

K0.5Na0.5NbO��-Based Self-Powered Pressure Sensor
Zhe Wang, Qingtang Xue, Yi Yang, Yi Shu, He Tian, Min Tang, Yu Huan, Xiaohui Wang, Janwen Luo, and Tian-Ling Ren

PDF

The Use of Graphene-Based Earphones in Wireless Communication
Luqi Tao, Song Jiang, Cheng Li, He Tian, Ningqin Deng, Danyang Wang, Yi Yang, and Tian-Ling Ren

 

Thermal Resistance Simulation for CoF Packages
Chuan Chen, Qian Wang, Xiaotian Meng, Lin Tan, Jian Wang, Chengqiang Cui, and Jian Cai

PDF

Unsupervised Dynamic Fuzzy Cognitive Map
Boyuan Liu, Wenhui Fan, and Tianyuan Xiao

PDF

Analysis of Review Helpfulness Based on Consumer Perspective
Yuanlin Chen, Yueting Chai, Yi Liu, and Yang Xu

TST cover