•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 19, Issue 2 (2014)

Research Articles

PDF

Energy-Theft Detection Issues for Advanced Metering Infrastructure in Smart Grid
Rong Jiang, Rongxing Lu, Ye Wang, Jun Luo, Changxiang Shen, and Xuemin Sherman Shen

PDF

Electricity Services Based Dependability Model of Power Grid Communication Networking
Jiye Wang, Kun Meng, Junwei Cao, Zhen Chen, Lingchao Gao, and Chuang Lin

PDF

An Integrated Cyber-Physical Simulation Environment for Smart Grid Applications
Yuxin Wan, Junwei Cao, Shuqing Zhang, Guoyu Tu, Chao Lu, Xingtao Xu, and Keqin Li

PDF

Properties and Morphology of TiN Films Deposited by Atomic Layer Deposition
Siyi Xie, Jian Cai, Qian Wang, Lu Wang, and Ziyu Liu

PDF

Optimization and Evaluation of Sputtering Barrier/Seed Layer in Through Silicon Via for 3-D Integration
Tiwei Wei, Jian Cai, Qian Wang, Yang Hu, Lu Wang, Ziyu Liu, and Zijian Wu

PDF

Tiny MEMS-Based Pressure Sensors in the Measurement of Intracranial Pressure
Yanhang Zhang, Zhaohua Zhang, Bo Pang, Li Yuan, and Tianling Ren

PDF

Design of Low-Power Modern Radar SoC Based on ASIX
Bing Yang, Zongguang Yu, and Jinghe Wei

PDF

A Low-Cost Dual Energy CT System with Sparse Data
Yuanyuan Liu, Jianping Cheng, Li Zhang, Yuxiang Xing, Zhiqiang Chen, and Peng Zheng

PDF

A Fully Pipelined Probability Density Function Engine for Gaussian Copula Model
Huabin Ruan, Xiaomeng Huang, Haohuan Fu, and Guangwen Yang

PDF

Safety Verification of Semi-Algebraic Dynamical Systems via Inductive Invariant
Hui Kong, Fei He, Xiaoyu Song, Ming Gu, Hongyan Tan, and Jiaguang Sun

TST cover