•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 19, Issue 1 (2014)

Research Articles

PDF

Estimation of Cloud Node Acquisition
Waseem Ahmed and Yongwei Wu

PDF

DR-Cloud: Multi-Cloud Based Disaster Recovery Service
Yu Gu, Dongsheng Wang, and Chuanyi Liu

PDF

BPGM: A Big Graph Mining Tool
Yang Liu, Bin Wu, Hongxu Wang, and Pengjiang Ma

PDF

URMG: Enhanced CBMG-Based Method for Automatically Testing Web Applications in the Cloud
Xiaolin Xu, Hai Jin, Song Wu, Lixiang Tang, and Yihong Wang

PDF

Hierarchical Covering Algorithm
Jie Chen, Shu Zhao, and Yanping Zhang

PDF

Collaborative Network Security in Multi-Tenant Data Center for Cloud Computing
Zhen Chen, Wenyu Dong, Hang Li, Peng Zhang, Xinming Chen, and Junwei Cao

PDF

Mobile Internet Big Data Platform in China Unicom
Wenliang Huang, Zhen Chen, Wenyu Dong, Hang Li, Bin Cao, and Junwei Cao

TST cover