•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Volume 18, Issue 2 (2013)

Research Articles

PDF

An Interactive Visual Analytics Framework for Multi-Field Data in a Geo-Spatial Context
Zhiyuan Zhang, Xiaonan Tong, Kevin T. McDonnell, Alla Zelenyuk, Dan Imre, and Klaus Mueller

PDF

Methods to Identify Individual Eddy Structures in Turbulent Flow
Shengwen Wang, Jack Goldfeather, Ellen K. Longmire, and Victoria Interrante

PDF

Similarity-Based 3-D Atmospheric Nucleation Data Visualization and Analysis
Kai Zhu, Yanrui Liu, Aseda Gyeke Aboagye, Huaguang Song, and Jinzhu Gao

PDF

Edge Bundling in Information Visualization
Hong Zhou, Panpan Xu, Xiaoru Yuan, and Huamin Qu

PDF

A Study of Animated Transition in Similarity-Based Tiled Image Layout
Huan Zhang, Jun Tao, Fang Ruan, and Chaoli Wang

PDF

Portraying User Life Status from Microblogging Posts
Jiayu Tang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, and Jiahua Liu

PDF

An Online Visualization System for Streaming Log Data of Computing Clusters
Jing Xia, Feiran Wu, Fangzhou Guo, Cong Xie, Zhen Liu, and Wei Chen

TST cover