•  
  •  
 
Tsinghua Science and Technology

Most Popular Papers *

PDF

Multi-Agent Modeling and Simulation in the AI Age
Wenhui Fan, Peiyu Chen, Daiming Shi, Xudong Guo, and Li Kou

PDF

Deep Learning Based 2D Human Pose Estimation: A Survey
Qi Dang, Jianqin Yin, Bin Wang, and Wenqing Zheng

PDF

Hardware Implementation of Spiking Neural Networks on FPGA
Jianhui Han, Zhaolin Li, Weimin Zheng, and Youhui Zhang

PDF

Transportation Mode Identification with GPS Trajectory Data and GIS Information
Ji Li, Xin Pei, Xuejiao Wang, Danya Yao, Yi Zhang, and Yun Yue

PDF

Inertial Motion Tracking on Mobile and Wearable Devices: Recent Advancements and Challenges
Zhipeng Song, Zhichao Cao, Zhenjiang Li, Jiliang Wang, and Yunhao Liu

PDF

Trident: Efficient and Practical Software Network Monitoring
Xiaohe Hu, Yang Xiang, Yifan Li, Buyi Qiu, Kai Wang, and Jun Li

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.
» Updated as of 10/20/21.