Most Popular Papers*

PDF

Epidemiology of worldwide spinal cord injury: a literature review
Yi Kang, Han Ding, Hengxing Zhou, Zhijian Wei, Lu Liu, Dayu Pan, and Shiqing Feng

PDF

Optical, thermal, and mechanical properties of (Y1-xScx)2O3 transparent ceramics
Changliang YANG, Jiquan HUANG, Qiufeng HUANG, Zhonghua DENG, Yun WANG, Xiaoyun LI, Zehua ZHOU, Jian CHEN, Zhuguang LIU, and Wang GUO

PDF

Constructing self-supporting surfaces with planar quadrilateral elements
Long Ma, Sidan Yao, Jianmin Zheng, Yang Liu, Yuanfeng Zhou, Shi-Qing Xin, and Ying He

PDF

Erratum to: Si-based polymer-derived ceramics for energy conversion and storage
Qingbo WEN, Fangmu QU, Zhaoju YU, Magdalena GRACZYK-ZAJAC, Xiang XIONG, and Ralf RIEDEL

PDF

High fidelity virtual try-on network via semantic adaptation and distributed componentization
Chenghu Du, Feng Yu, Minghua Jiang, Ailing Hua, Yaxin Zhao, Xiong Wei, Tao Peng, and Xinrong Hu

PDF

High temperature induced "glaze" layer formed in HVOF-sprayed NiCrWMoCuCBFe coating and its wear reduction mechanism
Yijing WANG, Xiaoqin ZHAO, Enkang HAO, Zhenyu BU, Yulong AN, Huidi ZHOU, and Jianmin CHEN

PDF

Joint self-supervised and reference-guided learning for depth inpainting
Heng Wu, Kui Fu, Yifan Zhao, Haokun Song, and Jia Li

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.