Most Recent Additions*

PDF

Identify potential neuroimaging-based scalp acupuncture and neuromodulation targets for anxiety
Jin Cao, Yiting Huang, Sierra A. Hodges, Nathaniel Meshberg, and Jian Kong

PDF

Comorbidity of purulent meningitis with COVLD-19: A case report
Ping Zhang, Chao Pan, Jiahui Wang, Yang Ma, Huaqiu Zhang, and Zhouping Tang

PDF

Advances in computerized MRI-based biomarkers in Alzheimer’s disease
Raymond Wong, Yishan Luo, Vincent Chung-tong Mok, and Lin Shi

PDF

Can blood amyloid levels be used as a biomarker for Alzheimer’s disease?
Yuan-Han Yang, Rocksy FV Situmeang, and Paulus Anam Ong

PDF

Preoperative evaluation and surgical strategy for epileptic spasms in children
Yiou Liu, Wenjing Zhou, Jiuluan Lin, Jie Shi, and Haixiang Wang

PDF

The fluid biomarkers of Alzheimer's disease
Qinyu Peng and Zhentao Zhang

 

Field-effect at electrical contacts to two-dimensional materials
Yao Guo, Yan Sun, Alvin Tang, Ching-Hua Wang, Yanqing Zhao, Mengmeng Bai, Shuting Xu, Zheqi Xu, Tao Tang, Sheng Wang, Chenguang Qiu, Kang Xu, Xubiao Peng, Junfeng Han, Eric Pop, and Yang Chai

 


Dongzhen Chen, Liang Zhang, Pan Ning, Haozhi Yuan, Yu Zhang, Meng Zhang, Tao Fu, and Xinhai He

 

Designing of multifunctional and flame retardant separator towards safer high-performance lithium-sulfur batteries
Junling Wang, Wei Cai, Xiaowei Mu, Longfei Han, Na Wu, Can Liao, Yongchun Kan, and Yuan Hu

 

Pseudocapacitive desalination via valence engineering with spindle- like manganese oxide/carbon composites
Yingsheng Xu, Shuhong Xiang, Hengjian Mao, Hongjian Zhou, Guozhong Wang, Haimin Zhang, and Huijun Zhao

 

Cobalt diselenide (001) surface with short-range Co–Co interaction triggering high-performance electrocatalytic oxygen evolution
Kun Dang, Shihao Zhang, Xuewei Wang, Wenming Sun, Ligang Wang, Yang Tian, and Sihui Zhan

 

Multi-interface collaboration of graphene cross-linked NiS-NiS
Haiqing Wang, Wenjing Zhang, Xiaowei Zhang, Shuxian Hu, Zhicheng Zhang, Weijia Zhou, and Hong Liu

 

Dispersion and support dictated properties and activities of Pt/metal oxide catalysts in heterogeneous CO oxidation
Jiaojiao Song, Yixuan Yang, Shoujie Liu, Lei Li, Nan Yu, Yuteng Fan, Zhiming Chen, Long Kuai, and Baoyou Geng

 

MXene based mechanically and electrically enhanced film for triboelectric nanogenerator
Yuyu Gao, Guoxu Liu, Tianzhao Bu, Yaoyao Liu, Youchao Qi, Yanting Xie, Shaohang Xu, Weili Deng, Weiqing Yang, and Chi Zhang

*Updated as of 01/25/22.