Most Recent Additions*

PDF

A Data-Driven Clustering Recommendation Method for Single-Cell RNA-Sequencing Data
Yu Tian, Ruiqing Zheng, Zhenlan Liang, Suning Li, Fang-Xiang Wu, and Min Li

PDF

Collaborative City Digital Twin for the COVID-19 Pandemic: A Federated Learning Solution
Junjie Pang, Yan Huang, Zhenzhen Xie, Jianbo Li, and Zhipeng Cai

PDF

A Computer-Aided System for Ocular Myasthenia Gravis Diagnosis
Guanjie Liu, Yan Wei, Yunshen Xie, Jianqiang Li, Liyan Qiao, and Ji-jiang Yang

PDF

Robust Segmentation Method for Noisy Images Based on an Unsupervised Denosing Filter
Ling Zhang, Jianchao Liu, Fangxing Shang, Gang Li, Juming Zhao, and Yueqin Zhang

PDF

Efficient Scheduling Mapping Algorithm for Row Parallel Coarse-Grained Reconfigurable Architecture
Naijin Chen, Zhen Wang, Ruixiang He, Jianhui Jiang, Fei Cheng, and Chenghao Han

PDF

Game Theoretical Approach for Non-Overlapping Community Detection
Baohua Sun, Richard Al-Bayaty, Qiuyuan Huang, and Dapeng Wu

PDF

Inertial Motion Tracking on Mobile and Wearable Devices: Recent Advancements and Challenges
Zhipeng Song, Zhichao Cao, Zhenjiang Li, Jiliang Wang, and Yunhao Liu

PDF

Towards "General Purpose" Brain-Inspired Computing System
Youhui Zhang, Peng Qu, and Weimin Zheng

PDF

Distributed Scheduling Problems in Intelligent Manufacturing Systems
Yaping Fu, Yushuang Hou, Zifan Wang, Xinwei Wu, Kaizhou Gao, and Ling Wang

PDF

Multi-Agent Modeling and Simulation in the AI Age
Wenhui Fan, Peiyu Chen, Daiming Shi, Xudong Guo, and Li Kou

PDF

Ambipolar Transport Compact Models for Two-Dimensional Materials Based Field-Effect Transistors
Zhaoyi Yan, Guangyang Gou, Jie Ren, Fan Wu, Yang Shen, He Tian, and Yi Yang

PDF

Design and Tool Flow of a Reconfigurable Asynchronous Neural Network Accelerator
Jilin Zhang, Hui Wu, Weijia Chen, Shaojun Wei, and Hong Chen

 

Highly sensitive solar-blind deep ultraviolet photodetector based on graphene/PtSe2/β-Ga2O3 2D/3D Schottky junction with ultrafast speed
Di Wu, Zhihui Zhao, Wei Lu, Lukas Rogée, Longhui Zeng, Pei Lin, Zhifeng Shi, Yongtao Tian, Xinjian Li, and Yuen Hong Tsang

 

The coupling effect characterization for van der Waals structures based on transition metal dichalcogenides
Baishan Liu, Junli Du, Huihui Yu, Mengyu Hong, Zhuo Kang, Zheng Zhang, and Yue Zhang

 

Recent progress and challenges on two-dimensional material photodetectors from the perspective of advanced characterization technologies
Fang Zhong, Hao Wang, Zhen Wang, Yang Wang, Ting He, Peisong Wu, Meng Peng, Hailu Wang, Tengfei Xu, Fang Wang, Peng Wang, Jinshui Miao, and Weida Hu

*Updated as of 06/22/21.