•  
  •  
 
Nano Research

Volume 9, Number 9 (2016)

Research Articles

Link

Facet-dependent Cu2O nanocrystals in manipulating alignment of liquid crystals and photomechanical behaviors
Qian Wang, Yang Shang, Li Yu, Cheng Zou, Wenhuan Yao, Dongyu Zhao, Ping Song, Huai Yang, and Lin Guo

Link

The coupling influence of UV illumination and strain on the surface potential distribution of a single ZnO micro/nano wire
Zhao Wu, Junjie Qi, Feng Li, Xiaoyang Zhu, Zengze Wang, Guangjie Zhang, and Yue Zhang

Link

Sub-molecular features of single proteins in solution resolved with scanning tunneling microscopy
Jihao Wang, Lei Zhang, Chen Hu, Qingsong Liu, Yubin Hou, Xin Zhang, and Qingyou Lu

Link

Nitrogen-doped graphene microtubes with opened inner voids: Highly efficient metal-free electrocatalysts for alkaline hydrogen evolution reaction
Bing Zhang, Hong-Hui Wang, Hui Su, Li-Bing Lv, Tian-Jian Zhao, Jie-Min Ge, Xiao Wei, Kai-Xue Wang, Xin-Hao Li, and Jie-Sheng Chen

Link

The nucleation and growth of borophene on the Ag (111) surface
Shaogang Xu, Yujun Zhao, Jihai Liao, Xiaobao Yang, and Hu Xu

Link

Controlled one-pot synthesis of RuCu nanocages and Cu@Ru nanocrystals for the regioselective hydrogenation of quinoline
Yueguang Chen, Zhanjun Yu, Zheng Chen, Rongan Shen, Yu Wang, Xing Cao, Qing Peng, and Yadong Li

Link

Pd3 cluster catalysis: Compelling evidence from in operando spectroscopic, kinetic, and density functional theory studies
Chunlin Lv, Hao Cheng, Wei He, Muhammad Ishaq Ali Shah, Congqiao Xu, Xiangjian Meng, Lei Jiao, Shiqiang Wei, Jun Li, Lei Liu, and Yadong Li

Link

Silk nanofibers as high efficient and lightweight air filter
Chunya Wang, Shuyi Wu, Muqiang Jian, Jiarong Xie, Luping Xu, Xudong Yang, Quanshui Zheng, and Yingying Zhang

Link

Design and construction of ultra-thin MoSe2 nanosheet-based heterojunction for high-speed and low-noise photodetection
Xiangshun Geng, Yongqiang Yu, Xiaoli Zhou, Chunde Wang, Kewei Xu, Yan Zhang, Chunyan Wu, Li Wang, Yang Jiang, and Qing Yang

Link

Magnetically active Fe3O4 nanorods loaded with tissue plasminogen activator for enhanced thrombolysis
Jiangnan Hu, Weijie Huang, Shengwei Huang, Qichuan ZhuGe, Kunlin Jin, and Yiping Zhao

Link

Maneuvering charge polarization and transport in 2H-MoS2 for enhanced electrocatalytic hydrogen evolution reaction
Wei Ye, Chenhao Ren, Daobin Liu, Chengming Wang, Ning Zhang, Wensheng Yan, Li Song, and Yujie Xiong

Link

Hydrothermal synthesis of manganese oxide encapsulated multiporous carbon nanofibers for supercapacitors
Haiyan Wang, Jiang Deng, Yiqing Chen, Fan Xu, Zhongzhe Wei, and Yong Wang

Link

Au/CuSiO3 nanotubes: High-performance robust catalysts for selective oxidation of ethanol to acetaldehyde
Xianjun Du, Ninghua Fu, Shaolong Zhang, Chen Chen, Dingsheng Wang, and Yadong Li

Link

Sandwich-type ordered mesoporous carbon/graphene nanocomposites derived from ionic liquid
Ho Seok Kim, Young Hwan Kim, Kwang Chul Roh, and Kwang-Bum Kim

Link

Unusually strong lateral interaction in the CO overlayer in phosphorene-based systems
Antonio Politano, Miriam Serena Vitiello, Leonardo Viti, Jin Hu, Zhiqiang Mao, Jiang Wei, ennaro Chiarello, and Danil W. Boukhvalov

Link

Ethylenediaminetetraacetic acid-assisted synthesis of Bi2Se3 nanostructures with unique edge sites
Xianli Liu, Zhicheng Fang, Qi Zhang, Ruijie Huang, Lin Lin, Chunmiao Ye, Chao Ma, and Jie Zeng

Link

Effect of electron injection in copper-contacted graphene nanoribbons
Konstantin A. Simonov, Nikolay A. Vinogradov, Alexander S. Vinogradov, Alexander V. Generalov, Gleb I. Svirskiy, Attilio A. Cafolla, Nils Mrtensson, and Alexei B. Preobrajenski

Link

Immobilization of NiS nanoparticles on N-doped carbon fiber aerogels as advanced electrode materials for supercapacitors
Youfang Zhang, Lizeng Zuo, Longsheng Zhang, Jiajie Yan, Hengyi Lu, Wei Fan, and Tianxi Liu

Link

Rapid identification of electricigens via silver-plated photonic crystal filters
Delong Wang, Xiangwei Zhao, Xing Liu, Zhongde Mu, and Zhongze Gu

Link

Impurity-induced formation of bilayered graphene on copper by chemical vapor deposition
Jun Li, Jianing Zhuang, Chengmin Shen, Yuan Tian, Yande Que, Ruisong Ma, Jinbo Pan, Yanfang Zhang, Yeliang Wang, Shixuan Du, Feng Ding, and Hong-Jun Gao

Link

Core–shell CdS@ZIF-8 structures for improved selectivity in photocatalytic H2 generation from formic acid
Min Zeng, Zhigang Chai, Xin Deng, Qi Li, Shiqiang Feng, Juan Wang, and Dongsheng Xu

Link

In situ observation of sublimation-enhanced magnesium oxidation at elevated temperature
Zijiao Zhang, Xiaoqian Fu, Minmin Mao, Qian Yu, Scott X. Mao, Jixue Li, and Ze Zhang

Link

Chirality recognition in concerted proton transfer process for prismatic water clusters
Bo Wang, Wanrun Jiang, Yang Gao, Boon K. Teo, and Zhigang Wang

Nano Research cover