•  
  •  
 
Nano Research

Volume 9, Number 7 (2016)

Highlight

Research Articles

Link

Photophysical and electrical properties of organic waveguide nanorods of perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride
Yuyan Han, Wei Ning, Liang Cao, Xiaotao Xu, Tian Li, Fapei Zhang, Li Pi, Faqiang Xu, and Mingliang Tian

Link

Photocatalytic reduction of CO2 with H2O over modified TiO2 nanofibers: Understanding the reduction pathway
Anjana Sarkar, Eduardo Gracia-Espino, Thomas Wgberg, Andrey Shchukarev, Melinda Mohl, Anne-Riikka Rautio, Olli Pitknen, Tiva Sharifi, Krisztian Kordas, and Jyri-Pekka Mikkola

Link

Nitrogen-doped graphene nanosheets as reactive water purification membranes
Yanbiao Liu, Ling Yu, Choon Nam Ong, and Jianping Xie

Link

Electromagnetic wave absorption in reduced graphene oxide functionalized with Fe3O4/Fe nanorings
Yi Ding, Long Zhang, Qingliang Liao, Guangjie Zhang, Shuo Liu, and Yue Zhang

Link

Toxicity assessment and long-term three-photon fluorescence imaging of bright aggregation-induced emission nanodots in zebrafish
Dongyu Li, Xinyuan Zhao, Wei Qin, Hequn Zhang, Yue Fei, Liwei Liu, Ken-Tye Yong, Guangdi Chen, Ben Zhong Tang, and Jun Qian

Link

Hydrophilic bismuth sulfur nanoflower superstructures with an improved photothermal efficiency for ablation of cancer cells
Zhiyin Xiao, Chaoting Xu, Xiaohong Jiang, Wenlong Zhang, Yuxuan Peng, Rujia Zou, Xiaojuan Huang, Qian Liu, Zongyi Qin, and Junqing Hu

Link

Shedding light on electrodeposition dynamics tracked in situ via soft X-ray coherent diffraction imaging
George Kourousias, Benedetto Bozzini, Alessandra Gianoncelli, Michael W. M. Jones, Mark Junker, Grant van Riessen, and Maya Kiskinova

Link

Unsaturated-sulfur-rich MoS2 nanosheets decorated on free-standing SWNT film: Synthesis, characterization and electrocatalytic application
Daobin Liu, Weiyu Xu, Qin Liu, Qun He, Yasir A. Haleem, Changda Wang, Ting Xiang, Chongwen Zou, angsheng Chu, Jun Zhong, Zhiqiang Niu, and Li Song

Link

Dual-emissive nanohybrid of carbon dots and gold nanoclusters for sensitive determination of mercuric ions
Yehan Yan, Huan Yu, Kui Zhang, Mingtai Sun, Yajiao Zhang, Xiangke Wang, and Suhua Wang

Link

Ternary supramolecular quantum-dot network flocculation for selective lectin detection
Maria Oikonomou, Junyou Wang, Rui Rijo Carvalho, and Aldrik H. Velders

Link

An in vivo study of the biodistribution of gold nanoparticles after intervaginal space injection in the tarsal tunnel
Xiaoli Shi, Yuting Zhu, Wenda Hua, Yinglu Ji, Qing Ha, Xinxiao Han, Yang Liu, Jingwei Gao, Qiang Zhang, Sidi Liu, Keli Ren, Xiaochun Wu, Hongyi Li, and Dong Han

Link

Fe/Fe2O3 nanoparticles anchored on Fe-N-doped carbon nanosheets as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable zinc-air batteries
Yipeng Zang, Haimin Zhang, Xian Zhang, Rongrong Liu, Shengwen Liu, Guozhong Wang, Yunxia Zhang, and Huijun Zhao

Link

Growth of large-area aligned pentagonal graphene domains on high-index copper surfaces
Kailun Xia, Vasilii I. Artyukhov, Lifei Sun, Jingying Zheng, Liying Jiao, Boris I. Yakobson, and Yingying Zhang

Link

Pulmonary administration of functionalized nanoparticles significantly reduces beta-amyloid in the brain of an Alzheimer’s disease murine model
Giulio Sancini, Roberta Dal Magro, Francesca Ornaghi, Claudia Balducci, Gianluigi Forloni, Marco Gobbi, Mario Salmona, and Francesca Re

Link

Plasma-induced nanowelding of a copper nanowire network and its application in transparent electrodes and stretchable conductors
Ranran Wang, Haitao Zhai, Tao Wang, Xiao Wang, Yin Cheng, Liangjing Shi, and Jing Sun

Link

Spinel MnCo2O4 nanoparticles cross-linked with two-dimensional porous carbon nanosheets as a high-efficiency oxygen reduction electrocatalyst
Gengtao Fu, Zhenyuan Liu, Jingfei Zhang, Jiayan Wu, Lin Xu, Dongmei Sun, Jubing Zhang, Yawen Tang, and Pei Chen

Link

Uniformly dispersed FeO x atomic clusters by pulsed arc plasma deposition: An efficient electrocatalyst for improving the performance of Li–O2 battery
Xiangyi Luo, Jun Lu, Evan Sohm, Lu Ma, Tianpin Wu, Jianguo Wen, Dantong Qiu, YunKai Xu, Yang Ren, Dean J. Miller, and Khalil Amine

Nano Research cover