•  
  •  
 
Nano Research

Volume 9, Number 5 (2016)

Research Articles

Link

Synthesis of well-defined Fe3O4 nanorods/N-doped graphene for lithium-ion batteries
Jiqing Jiao, Wenda Qiu, Jianguo Tang, Liuping Chen, and Laiying Jing

Link

NGR-tagged nano-gold: A new CD13-selective carrier for cytokine delivery to tumors
Flavio Curnis, Martina Fiocchi, Angelina Sacchi, Alessandro Gori, Anna Gasparri, and Angelo Corti

Link

Photothermal therapy by using titanium oxide nanoparticles
Gang Ou, Zhiwei Li, Dongke Li, Liang Cheng, Zhuang Liu, and Hui Wu

Link

Natural tea-leaf-derived, ternary-doped 3D porous carbon as a high-performance electrocatalyst for the oxygen reduction reaction
Zhaoyan Guo, Zhen Xiao, Guangyuan Ren, Guozheng Xiao, Ying Zhu, Liming Dai, and Lei Jiang

Link

In vivo evaluation of riboflavin receptor targeted fluorescent USPIO in mice with prostate cancer xenografts
Jabadurai Jayapaul, Susanne Arns, Matt Bunker, Marek Weiler, Sandra Rutherford, Peter Comba, and Fabian Kiessling

Link

Ultrasensitive strain gauge with tunable temperature coefficient of resistivity
Lizhi Yi, Weihong Jiao, Changming Zhu, Ke Wu, Chao Zhang, Lihua Qian, Shuai Wang, Yingtao Jiang, and Songliu Yuan

Link

Towards the controlled CVD growth of graphitic B–C–N atomic layer films: The key role of B–C delivery molecular precursor
Hao Wang, Chong Zhao, Lei Liu, Zhi Xu, Jiake Wei, Wenlong Wang, Xuedong Bai, and Enge Wang

Link

Low-power functionality of silicon-nanowire-assembled inverters on bendable plastics
Youngin Jeon, Myeongwon Lee, Minsuk Kim, Yoonjoong Kim, and Sangsig Kim

Link

Stable and unique graphitic Raman internal standard nanocapsules for surface-enhanced Raman spectroscopy quantitative analysis
Yuxiu Zou, Long Chen, Zhiling Song, Ding Ding, Yiqin Chen, Yiting Xu, Shanshan Wang, Xiaofang Lai, Yin Zhang, Yang Sun, Zhuo Chen, and Weihong Tan

Link

Multilayered electret films based triboelectric nanogenerator
Tao Zhou, Limin Zhang, Fei Xue, Wei Tang, Chi Zhang, and Zhong Lin Wang

Link

Nanoscale color sensors made on semiconducting multi-wall carbon nanotubes
Nan Wei, Huixin Huang, Yang Liu, Leijing Yang, Fanglin Wang, Huanhuan Xie, Yingying Zhang, Fei Wei, Sheng Wang, and Lianmao Peng

Link

Iron polyphthalocyanine sheathed multiwalled carbon nanotubes: A high-performance electrocatalyst for oxygen reduction reaction
Xinxia Wang, Bin Wang, Jun Zhong, Feipeng Zhao, Na Han, Wenjing Huang, Min Zeng, Jian Fan, and Yanguang Li

Link

Field-dependent spin waves in high-aspect-ratio single-crystal ferromagnetic nanowires
Semanti Pal, Susmita Saha, M. Venkata Kamalakar, and Anjan Barman

Link

Dual response of graphene-based ultra-small molecular junctions to defect engineering
Kunpeng Dou, Xiaoxiao Fu, Abir De Sarkar, and Ruiqin Zhang

Link

Synthesis and facet-dependent photocatalytic activity of strontium titanate polyhedron nanocrystals
Junfang Li, Hua Bai, Wencai Yi, Jingyao Liu, Yahui Li, Qing Zhang, Haifeng Yang, and Guangcheng Xi

Link

Nanowires assembled from MnCo2O4@C nanoparticles for water splitting and all-solid-state supercapacitor
Chencheng Sun, Jun Yang, Ziyang Dai, Xuewan Wang, Yufei Zhang, Laiquan Li, Peng Chen, Wei Huang, and Xiaochen Dong

Link

One-dimensional Cu-based catalysts with layered Cu–Cu2O–CuO walls for the Rochow reaction
Jing Li, Zailei Zhang, Yongjun Ji, Zheying Jin, Shanying Zou, Ziyi Zhong, and Fabing Su

Link

Metal intercalation-induced selective adatom mass transport on graphene
Xiaojie Liu, Cai-Zhuang Wang, Myron Hupalo, Hai-Qing Lin, Kai-Ming Ho, Patricia A. Thiel, and Michael C. Tringides

Link

Precise synthesis of discrete and dispersible carbon-protected magnetic nanoparticles for efficient magnetic resonance imaging and photothermal therapy
An-Hui Lu, Xiang-Qian Zhang, Qiang Sun, Yan Zhang, Qingwei Song, Ferdi Schüth, Chunying Chen, and Fang Cheng

Link

Probing the seeded protocol for high-concentration preparation of silver nanowires
Cheng Wang, Baisong Cheng, Haichuan Zhang, Pengbo Wan, Liang Luo, Yun Kuang, and Xiaoming Sun

Link

Anisotropic nanowire growth via a self-confined amorphous template process: A reconsideration on the role of amorphous calcium carbonate
Li-Bo Mao, Lei Xue, Denis Gebauer, Lei Liu, Xiao-Fang Yu, Yang-Yi Liu, Helmut Clfen, and Shu-Hong Yu

Link

Motion-based pH sensing using spindle-like micromotors
Limei Liu, Yonggang Dong, Yunyu Sun, Mei Liu, Yajun Su, Hui Zhang, and Bin Dong

Link

Controllable synthesis of triangular Ni(HCO3)2 nanosheets for supercapacitor
Xiaoxian Zang, Ziyang Dai, Jing Guo, Qiuchun Dong, Jun Yang, Wei Huang, and Xiaochen Dong

Link

Peptide recognition by functional supramolecular nanopores with complementary size and binding sites
Yumin Chen, Hui Nie, Ke Deng, Shili Wu, Jindong Xue, Lijin Shu, Yue Yu, Yanfang Geng, Ping Li, Yanlian Yang, and Qingdao Zeng

Link

Monodisperse hollow silica spheres: An in-depth scattering analysis
Pia Ruckdeschel, Martin Dulle, Tobias Honold, Stephan Frster, Matthias Karg, and Markus Retsch

Nano Research cover