•  
  •  
 
Nano Research

Volume 9, Number 2 (2016)

Review Articles

Link

A progressive route for tailoring electrical transport in MoS2
Muhammad Arslan Shehzad, Sajjad Hussain, Muhammad Farooq Khan, Jonghwa Eom, Jongwan Jung, and Yongho Seo

Link

Multifunctional silver film with superhydrophobic and antibacterial properties
Ping Che, Wei Liu, Xiaoxue Chang, Anhe Wang, and Yongsheng Han

Research Articles

Link

Self-powered photoelectrochemical biosensing platform based on Au NPs@ZnO nanorods array
Zhuo Kang, Xiaoqin Yan, Yunfei Wang, Yanguang Zhao, Zhiming Bai, Yichong Liu, Kun Zhao, Shiyao Cao, and Yue Zhang

Link

The enhanced performance of piezoelectric nanogenerator via suppressing screening effect with Au particles/ZnO nanoarrays Schottky junction
Shengnan Lu, Qingliang Liao, Junjie Qi, Shuo Liu, Yichong Liu, Qijie Liang, Guangjie Zhang, and Yue Zhang

Link

Multi-walled carbon nanotubes covalently functionalized by axially coordinated metal-porphyrins: Facile syntheses and temporally dependent optical performance
Aijian Wang, Jingbao Song, Zhipeng Huang, Yinglin Song, Wang Yu, Huanli Dong, Wenping Hu, Marie P. Cifuentes, Mark G. Humphrey, Long Zhang, Jianda Shao, and Chi Zhang

Link

Ultra-stable silica-coated chiral Au-nanorod assemblies: Core–shell nanostructures with enhanced chiroptical properties
Bing Han, Lin Shi, Xiaoqing Gao, Jun Guo, Ke Hou, Yonglong Zheng, and Zhiyong Tang

Link

Multifunctional lymph-targeted platform based on Mn@mSiO2 nanocomposites: Combining PFOB for dual-mode imaging and DOX for cancer diagnose and treatment
Tian Liu, Guangyu Wu, Jiejun Cheng, Qing Lu, Yanjie Yao, Zhenjing Liu, Dongchen Zhu, Juan Zhou, Jianrong Xu, Jun Zhu, and Dannong He

Link

Observation of coupling between zero- and two-dimensional semiconductor systems based on anomalous diamagnetic effects
Shuo Cao, Jing Tang, Yue Sun, Kai Peng, Yunan Gao, Yanhui Zhao, Chenjiang Qian, Sibai Sun, Hassan Ali, Yuting Shao, Shiyao Wu, Feilong Song, David A. Williams, Weidong Sheng, Kuijuan Jin, and Xiulai Xu

Link

Enhanced rectification, transport property and photocurrent generation of multilayer ReSe2/MoS2 p–n heterojunctions
Xiaoting Wang, Le Huang, Yuting Peng, Nengjie Huo, Kedi Wu, Congxin Xia, Zhongming Wei, Sefaattin Tongay, and Jingbo Li

Link

Two-dimensional quantum transport of multivalley (111) surface state in topological crystalline insulator SnTe thin films
Ryota Akiyama, Kazuki Fujisawa, Tomonari Yamaguchi, Ryo Ishikawa, and Shinji Kuroda

Link

Increased chemical reactivity of single-walled carbon nanotubes on oxide substrates: In situ imaging and effect of electron and laser irradiations
Hasan-al Mehedi, Johann Ravaux, Khadija Yazda, Thierry Michel, Sad Tahir, Michal Odorico, Renaud Podor, and Vincent Jourdain

Link

A new approach for the treatment of CLL using chlorambucil/hydroxychloroquine-loaded anti-CD20 nanoparticles
Sara Capolla, Nelly Mezzaroba, Sonia Zorzet, Claudio Tripodo, Ramiro Mendoza-Maldonado, Marilena Granzotto, Francesca Vita, Ruben Spretz, Gustavo Larsen, Sandra Noriega, Eduardo Mansilla, Michele Dal Bo, Valter Gattei, Gabriele Pozzato, Luis Núez, and Paolo Macor

Link

Ballistic transport in single-layer MoS2 piezotronic transistors
Xin Huang, Wei Liu, Aihua Zhang, Yan Zhang, and Zhonglin Wang

Link

Exciton dynamics in luminescent carbon nanodots: Electron–hole exchange interaction
Bo Peng, Xin Lu, Shi Chen, Cheng Hon Alfred Huan, Qihua Xiong, Evren Mutlugun, Hilmi Volkan Demir, and Siu Fung Yu

Link

Unexpected current–voltage characteristics of mechanically modulated atomic contacts with the presence of molecular junctions in an electrochemically assisted–MCBJ
Yang Yang, Junyang Liu, Shi Feng, Huimin Wen, Jinghua Tian, Jueting Zheng, Bernd Schllhorn, Christian Amatore, Zhongning Chen, and Zhongqun Tian

Link

Size-dependent gene delivery of amine-modified silica nanoparticles
Meihua Yu, Yuting Niu, Jun Zhang, Hongwei Zhang, Yannan Yang, Elena Taran, Siddharth Jambhrunkar, Wenyi Gu, Peter Thorn, and Chengzhong Yu

Link

Preparation of hexagonal ultrathin WO3 nano-ribbons and their electrochemical performance as an anode material in lithium ion batteries
Chao Lian, Xiaoling Xiao, Zheng Chen, Yuxi Liu, Enyue Zhao, Dingsheng Wang, Chen Chen, and Yadong Li

Link

Silver nanowires with semiconducting ligands for low-temperature transparent conductors
Brion Bob, Ariella Machness, Tze-Bin Song, Huanping Zhou, Choong-Heui Chung, and Yang Yang

Link

Facile fabrication of stretchable Ag nanowire/polyurethane electrodes using high intensity pulsed light
Yang Yang, Su Ding, Teppei Araki, Jinting Jiu, Tohru Sugahara, Jun Wang, Jan Vanfleteren, Tsuyoshi Sekitani, and Katsuaki Suganuma

Link

Interface-induced formation of onion-like alloy nanocrystals by defects engineering
Wei Jia, Yuen Wu, Yifeng Chen, Dongsheng He, Jinpeng Li, Yu Wang, Zhuo Wang, Wei Zhu, Chen Chen, Qing Peng, Dingsheng Wang, and Yadong Li

Link

Matryoshka-caged gold nanorods: Synthesis, plasmonic properties, and catalytic activity
Wei Xiong, Debabrata Sikdar, Lim Wei Yap, Pengzhen Guo, Malin Premaratne, Xinyong Li, and Wenlong Cheng

Nano Research cover