•  
  •  
 
Nano Research

Volume 9, Number 10 (2016)

Review Article

Link

A review of the development of full cell lithium-ion batteries: The impact of nanostructured anode materials
Muhammad-Sadeeq Balogun, Weitao Qiu, Yang Luo, Hui Meng, Wenjie Mai, Amos Onasanya, Titus K. Olaniyi, and Yexiang Tong

Research Articles

Link

Hexagonal FeS nanosheets with high-energy (001) facets: Counter electrode materials superior to platinum for dye-sensitized solar cells
Xiuwen Wang, Ying Xie, Buhe Bateer, Kai Pan, Yangtao Zhou, Yi Zhang, Guofeng Wang, Wei Zhou, and Honggang Fu

Link

Hierarchically porous carbon foams for electric double layer capacitors
Feng Zhang, Tianyu Liu, Guihua Hou, Tianyi Kou, Lu Yue, Rongfeng Guan, and Yat Li

Link

SANTA: Self-aligned nanotrench ablation via Joule heating for probing sub-20 nm devices
Feng Xiong, Sanchit Deshmukh, Sungduk Hong, Yuan Dai, Ashkan Behnam, Feifei Lian, and Eric Pop

Link

An anisotropic propagation technique for synthesizing hyperbranched polyvillic gold nanoparticles
Aaron S. Schwartz-Duval, Santosh K. Misra, Prabuddha Mukherjee, Elyse Johnson, Alvin S. Acerbo, and Dipanjan Pan

Link

Sandwich structured graphene-wrapped FeS-graphene nanoribbons with improved cycling stability for lithium ion batteries
Lei Li, Caitian Gao, Anton Kovalchuk, Zhiwei Peng, Gedeng Ruan, Yang Yang, Huilong Fei, Qifeng Zhong, Yilun Li, and James M. Tour

Link

Highly efficient PdCu3 nanocatalysts for Suzuki–Miyaura reaction
Weiwei Shi, Xiaoqing Chen, Suying Xu, Jiabin Cui, and Leyu Wang

Link

Active-layer evolution and efficiency improvement of (CH3NH3 3Bi2I9-based solar cell on TiO2-deposited ITO substrate
Xinqian Zhang, Gang Wu, Zhuowei Gu, Bing Guo, Wenqing Liu, Shida Yang, Tao Ye, Chen Chen, Weiwei Tu, and Hongzheng Chen

Link

Solution processed inorganic V2O x as interfacial function materials for inverted planar-heterojunction perovskite solar cells with enhanced efficiency
Haitao Peng, Weihai Sun, Yunlong Li, Senyun Ye, Haixia Rao, Weibo Yan, Huanping Zhou, Zuqiang Bian, and Chunhui Huang

Link

Fluorescent silicon nanoparticle-based gene carriers featuring strong photostability and feeble cytotoxicity
Jingyang Pang, Yuanyuan Su, Yiling Zhong, Fei Peng, Bin Song, and Yao He

Link

Ultra-small MoS2 nanodots with rapid body clearance for photothermal cancer therapy
Teng Liu, Yu Chao, Min Gao, Chao Liang, Qian Chen, Guosheng Song, Liang Cheng, and Zhuang Liu

Link

Dehydrated layered double hydroxides: Alcohothermal synthesis and oxygen evolution activity
Zhiyi Lu, Li Qian, Wenwen Xu, Yang Tian, Ming Jiang, Yaping Li, Xiaoming Sun, and Xue Duan

Link

Conductance hysteresis and inelastic excitations at hydrogen decorated cerium atoms and clusters in a tunnel junction
Rouzhaji Tuerhong, Shawulienu Kezilebieke, Bernard Barbara, and Jean-Pierre Bucher

Link

Stabilizing nickel sulfide nanoparticles with an ultrathin carbon layer for improved cycling performance in sodium ion batteries
Feipeng Zhao, Qiufang Gong, Brian Traynor, Duo Zhang, Jiaojiao Li, Hualin Ye, Fengjiao Chen, Na Han, Yeyun Wang, Xuhui Sun, and Yanguang Li

Link

Strategies to obtain pattern fidelity in nanowire growth from large-area surfaces patterned using nanoimprint lithography
Gaute Otnes, Magnus Heurlin, Mariusz Graczyk, Jesper Wallentin, Daniel Jacobsson, Alexander Berg, Ivan Maximov, and Magnus T. Borgstrm

Link

Fast and uniform growth of graphene glass using confined-flow chemical vapor deposition and its unique applications
Zhaolong Chen, Baolu Guan, Xu-dong Chen, Qing Zeng, Li Lin, Ruoyu Wang, Manish Kr. Priydarshi, Jingyu Sun, Zhepeng Zhang, Tongbo Wei, Jinmin Li, Yanfeng Zhang, Yingying Zhang, and Zhongfan Liu

Link

MoS2 yolk–shell microspheres with a hierarchical porous structure for efficient hydrogen evolution
Qiqi Zhang, Hua Bai, Qing Zhang, Qiang Ma, Yahui Li, Chongqing Wan, and Guangcheng Xi

Link

Sub-2.0-nm Ru and composition-tunable RuPt nanowire networks
Weiyue Zhao, Dabing Huang, Qiang Yuan, and Xun Wang

Link

Quantifying and sorting of gold nanoparticle dimers from complex reaction mixtures using flow cytometry
Jens B. Simonsen, Nini E. A. Reeler, Anna Fossum, Knud A. Lerstrup, Bo W. Laursen, and Kasper Nrgaard

Link

pH-controlled DNAzymes: Rational design and their applications in DNA-machinery devices
Yuqi Chen, Yanyan Song, Zhiyong He, Zijing Wang, Wenting Liu, Fuan Wang, Xiaolian Zhang, and Xiang Zhou

Link

Morphology-selective synthesis of active and durable gold catalysts with high catalytic performance in the reduction of 4-nitrophenol
Daowei Gao, Xin Zhang, Xiaoping Dai, Yuchen Qin, Aijun Duan, Yanbing Yu, Hongying Zhuo, Hairui Zhao, Pengfang Zhang, Yan Jiang, Jianmei Li, and Zhen Zhao

Link

In situ thickness control of black phosphorus field-effect transistors via ozone treatment
Suhyun Kim, Younghun Jung, Jong-Young Lee, Gwan-Hyoung Lee, and Jihyun Kim

Link

Fabrication of cost-effective, highly reproducible large area arrays of nanotriangular pillars for surface enhanced Raman scattering substrates
Kudilatt Hasna, Aldrin Antony, Joaquim Puigdollers, Kumaran Rajeev Kumar, and Madambi Kunjukuttan Jayaraj

Nano Research cover