•  
  •  
 
Nano Research

Volume 9, Number 1 (2016)

Review Articles

Link

TiO2 nanosheets with exposed {001} facets for photocatalytic applications
Chimmikuttanda Ponnappa Sajan, Swelm Wageh, Ahmed. A. Al-Ghamdi, Jiaguo Yu, and Shaowen Cao

Link

In situ development of highly concave and composition-confined PtNi octahedra with high oxygen reduction reaction activity and durability
Enbo Zhu, Yongjia Li, Chin-Yi Chiu, Xiaoqing Huang, Mufan Li, Zipeng Zhao, Yuan Liu, Xiangfeng Duan, and Yu Huang

Link

A mini review on nickel-based electrocatalysts for alkaline hydrogen evolution reaction
Ming Gong, Di-Yan Wang, Chia-Chun Chen, Bing-Joe Hwang, and Hongjie Dai

Link

Cooperative effects at the interface of nanocrystalline metal–organic frameworks
Bunyarat Rungtaweevoranit, Yingbo Zhao, Kyung Min Choi, and Omar M. Yaghi

Link

Two-dimensional layered material/silicon heterojunctions for energy and optoelectronic applications
Yuming Wang, Ke Ding, Baoquan Sun, Shuit-Tong Lee, and Jiansheng Jie

Link

Biomimetic smart nanochannels for power harvesting
Ganhua Xie, Liping Wen, and Lei Jiang

Link

Chemical routes toward long-lasting lithium/sulfur cells
Meinan Liu, Fangmin Ye, Wanfei Li, Hongfei Li, and Yuegang Zhang

Research Articles

Link

Thermoelectric properties of solution-synthesized n-type Bi2Te3 nanocomposites modulated by Se: An experimental and theoretical study
Haiyu Fang, Je-Hyeong Bahk, Tianli Feng, Zhe Cheng, Amr M. S. Mohammed, Xinwei Wang, Xiulin Ruan, Ali Shakouri, and Yue Wu

Link

Near-infrared light-activated cancer cell targeting and drug delivery with aptamer-modified nanostructures
Yu Yang, Jingjing Liu, Xiaoqi Sun, Liangzhu Feng, Wenwen Zhu, Zhuang Liu, and Meiwan Chen

Link

Carbon-supported and nanosheet-assembled vanadium oxide microspheres for stable lithium-ion battery anodes
Chaojiang Niu, Meng Huang, Peiyao Wang, Jiashen Meng, Xiong Liu, Xuanpeng Wang, Kangning Zhao, Yang Yu, Yuzhu Wu, Chao Lin, and Liqiang Mai

Link

Encapsulation of metal layers within metal–organic frameworks as hybrid thin films for selective catalysis
Zhiling Xu, Weina Zhang, Jiena Weng, Wei Huang, Danbi Tian, and Fengwei Huo

Link

Nonlinear infrared plasmonic waveguide arrays
Alessandro Salandrino, Yuan Wang, and Xiang Zhang

Link

Hollow TiO2–X porous microspheres composed of well-crystalline nanocrystals for high-performance lithium-ion batteries
Chun Wang, Faxing Wang, Yujuan Zhao, Yuhui Li, Qin Yue, Yupu Liu, Yong Liu, Ahmed A. Elzatahry, Abdullah Al-Enizi, Yuping Wu, Yonghui Deng, and Dongyuan Zhao

Link

Facile synthesis and electrochemical sodium storage of CoS2 micro/nano-structures
Xue Liu, Kai Zhang, Kaixiang Lei, Fujun Li, Zhanliang Tao, and Jun Chen

Link

Facile construction of carbon dots via acid catalytic hydrothermal method and their application for target imaging of cancer cells
Zhenggang Wang, Boshi Fu, Siwei Zou, Bo Duan, Chunyu Chang, Bai Yang, Xiang Zhou, and Lina Zhang

Link

Bioinspired synthesis of CVD graphene flakes and graphene-supported molybdenum sulfide catalysts for hydrogen evolution reaction
Ke Chen, Cong Li, Zhaolong Chen, Liurong Shi, Sathish Reddy, Huan Meng, Qingqing Ji, Yanfeng Zhang, and Zhongfan Liu

Link

Shell-thickness dependent optical properties of CdSe/CdS core/shell nanocrystals coated with thiol ligands
Wanzhen Lin, Yuan Niu, Renyang Meng, Lin Huang, Hujia Cao, Zhenxing Zhang, Haiyan Qin, and Xiaogang Peng

Link

Three-dimensional graphene framework with ultra-high sulfur content for a robust lithium–sulfur battery
Benjamin Papandrea, Xu Xu, Yuxi Xu, Chih-Yen Chen, Zhaoyang Lin, Gongming Wang, Yanzhu Luo, Matthew Liu, Yu Huang, Liqiang Mai, and Xiangfeng Duan

Nano Research cover