•  
  •  
 
Nano Research

Volume 8, Number 9 (2015)

Research Articles

Link

All-carbon nanotube diode and solar cell statistically formed from macroscopic network
Albert G. Nasibulin, Adinath M. Funde, Ilya V. Anoshkin, and Igor A. Levitsky

Link

Strain-induced spatially indirect exciton recombination in zinc-blende/wurtzite CdS heterostructures
Dehui Li, Yang Liu, Maria de la Mata, Cesar Magen, Jordi Arbiol, Yuanping Feng, and Qihua Xiong

Link

Tailoring thermal conductivity by engineering compositional gradients in Si1−x Ge x superlattices
Pablo Ferrando-Villalba, Aitor F. Lopeandía, Francesc Xavier Alvarez, Biplab Paul, Carla de Tomás, Maria Isabel Alonso, Miquel Garriga, Alejandro R. Goi, Jose Santiso, Gemma Garcia, and Javier Rodriguez-Viejo

Link

Chemical vapor deposition of monolayer WS2 nanosheets on Au foils toward direct application in hydrogen evolution
Yanshuo Zhang, Jianping Shi, Gaofeng Han, Minjie Li, Qingqing Ji, Donglin Ma, Yu Zhang, Cong Li, Xingyou Lang, Yanfeng Zhang, and Zhongfan Liu

Link

A new C=C embedded porphyrin sheet with superior oxygen reduction performance
Yawei Li, Shunhong Zhang, Jiabing Yu, Qian Wang, Qiang Sun, and Puru Jena

Link

Ultrastable single-atom gold catalysts with strong covalent metal-support interaction (CMSI)
Botao Qiao, Jin-Xia Liang, Aiqin Wang, Cong-Qiao Xu, Jun Li, Tao Zhang, and Jingyue (Jimmy) Liu

Link

High-performance solar-blind ultraviolet photodetector based on electrospun TiO2-ZnTiO3 heterojunction nanowires
Haining Chong, Guodong Wei, Huilin Hou, Huijun Yang, Minghui Shang, Fengmei Gao, Weiyou Yang, and Guozhen Shen

Link

High-quality-factor tantalum oxide nanomechanical resonators by laser oxidation of TaSe2
Santiago J. Cartamil-Bueno, Peter G. Steeneken, Frans D. Tichelaar, Efren Navarro-Moratalla, Warner J. Venstra, Ronald van Leeuwen, Eugenio Coronado, Herre S.J. van der Zant, Gary A. Steele, and Andres Castellanos-Gomez

Link

Reduced graphene oxide/silicon nanowire heterostructures with enhanced photoactivity and superior photoelectrochemical stability
Xing Zhong, Gongming Wang, Benjamin Papandrea, Mufan Li, Yuxi Xu, Yu Chen, Chih-Yen Chen, Hailong Zhou, Teng Xue, Yongjia Li, Dehui Li, Yu Huang, and Xiangfeng Duan

Link

Design of sandwich-structured ZnO/ZnS/Au photoanode for enhanced efficiency of photoelectrochemical water splitting
Yichong Liu, Yousong Gu, Xiaoqin Yan, Zhuo Kang, Shengnan Lu, Yihui Sun, and Yue Zhang

Link

Radiofrequency electric-field heating behaviors of highly enriched semiconducting and metallic single-walled carbon nanotubes
Stuart J. Corr, Mustafa Raoof, Brandon T. Cisneros, Alvin W. Orbaek, Matthew A. Cheney, Justin J. Law, Nadia C. Lara, Andrew R. Barron, Lon J. Wilson, and Steven A. Curley

Link

From graphite to porous graphene-like nanosheets for high rate lithium-ion batteries
Dongdong Zhao, Lei Wang, Peng Yu, Lu Zhao, Chungui Tian, Wei Zhou, Lei Zhang, and Honggang Fu

Link

Ag nanoparticle/polymer composite barcode nanorods
Hongxu Chen, Tieqiang Wang, Huaizhong Shen, Wendong Liu, Shuli Wang, Kun Liu, Junhu Zhang, and Bai Yang

Link

Facet selective etching of Au microcrystallites
Gangaiah Mettela and Giridhar U. Kulkarni

Link

Linear magnetoresistance versus weak antilocalization effects in Bi2Te3
Zhenhua Wang, Liang Yang, Xiaotian Zhao, Zhidong Zhang, and Xuan P. A. Gao

Link

Strong tunability of cooperative energy transfer in Mn2+-doped (Yb3+, Er3+)/NaYF4 nanocrystals by coupling with silver nanorod array
Yalan Wang, Fan Nan, Ziqiang Cheng, Junbo Han, Zhonghua Hao, Hongxing Xu, and Ququan Wang

Link

Nanoparticle monolayer-based flexible strain gauge with ultrafast dynamic response for acoustic vibration detection
Lizhi Yi, Weihong Jiao, Ke Wu, Lihua Qian, Xunxing Yu, Qi Xia, Kuanmin Mao, Songliu Yuan, Shuai Wang, and Yingtao Jiang

Link

Achieving a high magnetization in sub-nanostructured magnetite films by spin-flipping of tetrahedral Fe3+ cations
Tun Seng Herng, Wen Xiao, Sock Mui Poh, Feizhou He, Ronny Sutarto, Xiaojian Zhu, Runwei Li, Xinmao Yin, Caozheng Diao, Yang Yang, Xuelian Huang, Xiaojiang Yu, Yuan Ping Feng, Andrivo Rusydi, and Jun Ding

Link

Morphological control of SnTe nanostructures by tuning catalyst composition
Yichao Zou, Zhigang Chen, Jing Lin, Xiaohao Zhou, Wei Lu, John Drennan, and Jin Zou

Link

Etching approach to hybrid structures of PtPd nanocages and graphene for efficient oxygen reduction reaction catalysts
Song Bai, Chengming Wang, Wenya Jiang, Nana Du, Jing Li, Junteng Du, Ran Long, Zhengquan Li, and Yujie Xiong

Link

Metallic and ferromagnetic MoS2 nanobelts with vertically aligned edges
Guanchen Xu, Xinsheng Wang, Yupeng Sun, Xiao Chen, Jingying Zheng, Lifei Sun, Liying Jiao, and Jinghong Li

Link

Hole-doping of mechanically exfoliated graphene by confined hydration layers
Tjeerd R. J. Bollmann, Liubov Yu. Antipina, Matthias Temmen, Michael Reichling, and Pavel B. Sorokin

Link

Biological imaging without autofluorescence in the second near-infrared region
Shuo Diao, Guosong Hong, Alexander L. Antaris, Jeffrey L. Blackburn, Kai Cheng, Zhen Cheng, and Hongjie Dai

Link

Dithiol treatments enhancing the efficiency of hybrid solar cells based on PTB7 and CdSe nanorods
Weining Luo, Tonggang Jiu, Chaoyang Kuang, Bairu Li, Fushen Lu, and Junfeng Fang

Link

Absorption mechanism of carbon-nanotube paper-titanium dioxide as a multifunctional barrier material for lithium-sulfur batteries
Guiyin Xu, Jiaren Yuan, Xinyong Tao, Bing Ding, Hui Dou, Xiaohong Yan, Yang Xiao, and Xiaogang Zhang

Link

The behaviors of ultra-low-gold-loaded catalysts (Au/CeO2) for CO oxidation in the presence of water on the catalysts
Qiaoling Li, Wei Xie, Guoqin Chen, Yuefeng Li, Yanjun Huang, and Xiaodong Chen

Nano Research cover