•  
  •  
 
Nano Research

Volume 8, Number 8 (2015)

Review Article

Research Articles

Link

Stable high-performance hybrid perovskite solar cells with ultrathin polythiophene as hole-transporting layer
Weibo Yan, Yunlong Li, Yu Li, Senyun Ye, Zhiwei Liu, Shufeng Wang, Zuqiang Bian, and Chunhui Huang

Link

Strain-induced direct–indirect bandgap transition and phonon modulation in monolayer WS2
Yanlong Wang, Chunxiao Cong, Weihuang Yang, Jingzhi Shang, Namphung Peimyoo, Yu Chen, Junyong Kang, Jianpu Wang, Wei Huang, and Ting Yu

Link

Monodisperse core-shell structured magnetic mesoporous aluminosilicate nanospheres with large dendritic mesochannels
Jianping Yang, Dengke Shen, Yong Wei, Wei Li, Fan Zhang, Biao Kong, Shaohua Zhang, Wei Teng, Jianwei Fan, Weixian Zhang, Shixue Dou, and Dongyuan Zhao

Link

A new insight into electrochemical detection of eugenol by hierarchical sheaf-like mesoporous NiCo2O4
Mylamparambil Udayan Anu Prathap, Chao Wei, Shengnan Sun, and Zhichuan J. Xu

Link

Synthesis of gold/rare-earth-vanadate core/shell nanorods for integrating plasmon resonance and fluorescence
Jiahong Wang, Hao Huang, Daquan Zhang, Ming Chen, Yafang Zhang, Xuefeng Yu, Li Zhou, and Ququan Wang

Link

Giga- and terahertz-range nanoemitter based on peapod structure
Michail M. Slepchenkov, Anna S. Kolesnikova, George V. Savostyanov, Igor S. Nefedov, Ilya V. Anoshkin, Albert G. Nasibulin, and Olga E. Glukhova

Link

Wafer-level site-controlled growth of silicon nanowires by Cu pattern dewetting
Zhishan Yuan, Yunfei Chen, Zhonghua Ni, Yuelin Wang, Hong Yi, and Tie Li

Link

Flow-induced voltage generation in graphene network
Junchao Lao, Yijia He, Xiao Li, Fuzhang Wu, Tingting Yang, Miao Zhu, Yangyang Zhang, Pengzhan Sun, Zhen Zhen, Baochang Cheng, and Hongwei Zhu

Link

Ambient synthesis, characterization, and electrochemical activity of LiFePO4 nanomaterials derived from iron phosphate intermediates
Jonathan M. Patete, Megan E. Scofield, Vyacheslav Volkov, Christopher Koenigsmann, Yiman Zhang, Amy C. Marschilok, Xiaoya Wang, Jianming Bai, Jinkyu Han, Lei Wang, Feng Wang, Yimei Zhu, Jason A. Graetz, and Stanislaus S. Wong

Link

Hollow-in-hollow carbon spheres with hollow foam-like cores for lithium–sulfur batteries
Jun Zang, Taihua An, Yajie Dong, Xiaoliang Fang, Mingsen Zheng, Quanfeng Dong, and Nanfeng Zheng

Link

Novel hydrogen storage properties of palladium nanocrystals activated by a pentagonal cyclic twinned structure
Huang Huang, Shixiong Bao, Qiaoli Chen, Yanan Yang, Zhiyuan Jiang, Qin Kuang, Xiaoyin Wu, Zhaoxiong Xie, and Lansun Zheng

Link

Porous bimetallic Pt-Fe nanocatalysts for highly efficient hydrogenation of acetone
Yongjun Ji, Yuen Wu, Guofeng Zhao, Dingsheng Wang, Lei Liu, Wei He, and Yadong Li

Link

True-color real-time imaging and spectroscopy of carbon nanotubes on substrates using enhanced Rayleigh scattering
Wenyun Wu, Jingying Yue, Xiaoyang Lin, Dongqi Li, Fangqiang Zhu, Xue Yin, Jun Zhu, Jiangtao Wang, Jin Zhang, Yuan Chen, Xinhe Wang, Tianyi Li, Yujun He, Xingcan Dai, Peng Liu, Yang Wei, Jiaping Wang, Wei Zhang, Yidong Huang, Li Fan, Lina Zhang, Qunqing Li, Shoushan Fan, and Kaili Jiang

Link

Optimal thermoelectric figure of merit of Si/Ge core-shell nanowires
Kaike Yang, Andres Cantarero, Angel Rubio, and Roberto D’Agosta

Link

IgG and fibrinogen driven nanoparticle aggregation
Risto Cukalevski, Silvia A. Ferreira, Christopher J. Dunning, Tord Berggrd, and Tommy Cedervall

Link

Facile electrodeposition of 3D concentration-gradient Ni-Co hydroxide nanostructures on nickel foam as high performance electrodes for asymmetric supercapacitors
Mingyang Yang, Hua Cheng, Yingying Gu, Zhifang Sun, Jing Hu, Lujie Cao, Fucong Lv, Minchan Li, Wenxi Wang, Zhenyu Wang, Shaofei Wu, Hongtao Liu, and Zhouguang Lu

Link

Graphene-based thermal modulators
Xiangjun Liu, Gang Zhang, and Yong-Wei Zhang

Link

Epitaxial growth of hyperbranched Cu/Cu2O/CuO core-shell nanowire heterostructures for lithium-ion batteries
Yuxin Zhao, Ying Zhang, Hu Zhao, Xuejin Li, Yanpeng Li, Ling Wen, Zifeng Yan, and Ziyang Huo

Link

Effect of oxygen and nitrogen functionalization on the physical and electronic structure of graphene
Alexander J. Marsden, Peter Brommer, James J. Mudd, M. Adam Dyson, Robert Cook, María Asensio, Jose Avila, Ana Levy, Jeremy Sloan, David Quigley, Gavin R. Bell, and Neil R. Wilson

Nano Research cover