•  
  •  
 
Nano Research

Volume 8, Number 2 (2015)

Review Articles

Link

Towards active plasmonic response devices
Yinghui Sun, Lin Jiang, Liubiao Zhong, Yueyue Jiang, and Xiaodong Chen

Link

Optical super-resolution microscopy and its applications in nano-catalysis
Wenhui Wang, Junnan Gu, Ting He, Yangbin Shen, Shaobo Xi, Lei Tian, Feifei Li, Haoyuan Li, Liuming Yan, and Xiaochun Zhou

Research Articles

Link

Magnetic and optical properties of NaGdF4:Nd3+, Yb3+, Tm3+ nanocrystals with upconversion/downconversion luminescence from visible to the near-infrared second window
Xianwen Zhang, Zhi Zhao, Xin Zhang, David B. Cordes, Brandon Weeks, Bensheng Qiu, Kailasnath Madanan, Dhiraj Sardar, and Jharna Chaudhuri

Link

Field-effect passivation on silicon nanowire solar cells
Anna Dalmau Mallorquí, Esther Alarcón-Lladó, Ignasi Canales Mundet, Amirreza Kiani, Bénédicte Demaurex, Stefaan De Wolf, Andreas Menzel, Margrit Zacharias, and Anna Fontcuberta i Morral

Link

The influence of the crystalline nature of nano-metal oxides on their antibacterial and toxicity properties
Ilana Perelshtein, Anat Lipovsky, Nina Perkas, Aharon Gedanken, Elisa Moschini, and Paride Mantecca

Link

Phenylboronic acid modified mucoadhesive nanoparticle drug carriers facilitate weekly treatment of experimentallyinduced dry eye syndrome
Shengyan Liu, Chu Ning Chang, Mohit S. Verma, Denise Hileeto, Alex Muntz, Ulrike Stahl, Jill Woods, Lyndon W. Jones, and Frank X. Gu

Link

1.3 μm emitting SrF2:Nd3+ nanoparticles for high contrast in vivo imaging in the second biological window
Irene Villa, Anna Vedda, Irene Xochilt Cantarelli, Marco Pedroni, Fabio Piccinelli, Marco Bettinelli, Adolfo Speghini, Marta Quintanilla, Fiorenzo Vetrone, Ueslen Rocha, Carlos Jacinto, Elisa Carrasco, Francisco Sanz Rodríguez, ngeles Juarranz, Blanca del Rosal, Dirk H. Ortgies, Patricia Haro Gonzalez, José García Solé, and Daniel Jaque García

Link

Interconnected 1D Co3O4 nanowires on reduced graphene oxide for enzymeless H2O2 detection
Lingjun Kong, Zhiyu Ren, Nannan Zheng, Shichao Du, Jun Wu, Jingling Tang, and Honggang Fu

Link

Hierarchical Co3O4 porous nanowires as an efficient bifunctional cathode catalyst for long life Li-O2 batteries
Qingchao Liu, Yinshan Jiang, Jijing Xu, Dan Xu, Zhiwen Chang, Yanbin Yin, Wanqiang Liu, and Xinbo Zhang

Link

Complex micelles with the bioactive function of reversible oxygen transfer
Liangliang Shen, Lizhi Zhao, Rui Qu, Fan Huang, Hongjun Gao, Yingli An, and Linqi Shi

Link

Superionic conductor-mediated growth of ternary ZnCdS nanorods over a wide composition range
Yongliang Zhang, Jing Cai, Tianpei Ji, Qiang Wu, Yuyang Xu, Xizhang Wang, Tao Sun, Lijun Yang, and Zheng Hu

Link

Carboxyl groups trigger the activity of carbon nanotube catalysts for the oxygen reduction reaction and agar conversion
Yexin Zhang, Chunlin Chen, Lixia Peng, Zhongsen Ma, Yajie Zhang, Hengheng Xia, Aili Yang, Lei Wang, Dang Sheng Su, and Jian Zhang

Link

Dicarboxylate CaC8H4O4 as a high-performance anode for Li-ion batteries
Liping Wang, Haiquan Zhang, Chengxu Mou, Qianling Cui, Qijiu Deng, Jing Xue, Xinyi Dai, and Jingze Li

Link

Three-dimensional porous V2O5 hierarchical octahedrons with adjustable pore architectures for long-life lithium batteries
Qinyou An, Pengfei Zhang, Fangyu Xiong, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Qinqin Wang, and Liqiang Mai

Link

Transition-metal doped edge sites in vertically aligned MoS2 catalysts for enhanced hydrogen evolution
Haotian Wang, Charlie Tsai, Desheng Kong, Karen Chan, Frank Abild-Pedersen, Jens K. Nrskov, and Yi Cui

Link

Uniform single-layer graphene growth on recyclable tungsten foils
Zhiyu Zou, Xiuju Song, Ke Chen, Qingqing Ji, Yanfeng Zhang, and Zhongfan Liu

Link

Magnetically responsive photonic films with high tunability and stability
Yongxing Hu, Le He, Xiaogang Han, Mingsheng Wang, and Yadong Yin

Nano Research cover