•  
  •  
 
Nano Research

Volume 8, Number 1 (2015)

Review Articles

Link

Nanoscience and the nano-bioelectronics frontier
Xiaojie Duan and Charles M. Lieber

Link

Synthesis, properties and applications of one- and two-dimensional gold nanostructures
Xun Hong, Chaoliang Tan, Junze Chen, Zhichuan Xu, and Hua Zhang

Research Articles

Link

Microporous bamboo biochar for lithium-sulfur batteries
Xingxing Gu, Yazhou Wang, Chao Lai, Jingxia Qiu, Sheng Li, Yanglong Hou, Wayde Martens, Nasir Mahmood, and Shanqing Zhang

Link

Phase-transfer interface promoted corrosion from PtNi10 nanoctahedra to Pt4Ni nanoframes
Yu Wang, Yueguang Chen, Caiyun Nan, Lingling Li, Dingsheng Wang, Qing Peng, and Yadong Li

Link

Metallic mesocrystal nanosheets of vanadium nitride for high-performance all-solid-state pseudocapacitors
Wentuan Bi, Zhenpeng Hu, Xiaogang Li, Changzheng Wu, Junchi Wu, Yubin Wu, and Yi Xie

Link

Stability of BN/metal interfaces in gaseous atmosphere
Yang Yang, Qiang Fu, Mingming Wei, Hendrik Bluhm, and Xinhe Bao

Link

Controlling the lateral and vertical dimensions of Bi2Se3 nanoplates via seeded growth
Awei Zhuang, Yuzhou Zhao, Xianli Liu, Mingrui Xu, Youcheng Wang, Unyong Jeong, Xiaoping Wang, and Jie Zeng

Link

Magnetic yolk-shell structured anatase-based microspheres loaded with Au nanoparticles for heterogeneous catalysis
Chun Wang, Junchen Chen, Xinran Zhou, Wei Li, Yong Liu, Qin Yue, Zhaoteng Xue, Yuhui Li, Ahmed A. Elzatahry, Yonghui Deng, and Dongyuan Zhao

Link

MoS2-wrapped silicon nanowires for photoelectrochemical water reduction
Liming Zhang, Chong Liu, Andrew Barnabas Wong, Joaquin Resasco, and Peidong Yang

Link

Interface dipole enhancement effect and enhanced Rayleigh scattering
Wenyun Wu, Jingying Yue, Dongqi Li, Xiaoyang Lin, Fangqiang Zhu, Xue Yin, Jun Zhu, Xingcan Dai, Peng Liu, Yang Wei, Jiaping Wang, Haitao Yang, Lina Zhang, Qunqing Li, Shoushan Fan, and Kaili Jiang

Link

Triboelectrification induced UV emission from plasmon discharge
Chang Bao Han, Chi Zhang, Jingjing Tian, Xiaohui Li, Limin Zhang, Zhou Li, and Zhong Lin Wang

Link

Highly sensitive detection of mercury(II) ions with few-layer molybdenum disulfide
Shan Jiang, Rui Cheng, Rita Ng, Yu Huang, and Xiangfeng Duan

Link

Facile preparation of organometallic perovskite films and high-efficiency solar cells using solid-state chemistry
Lei Chen, Feng Tang, Yixin Wang, Shan Gao, Weiguo Cao, Jinhua Cai, and Liwei Chen

Link

Controlled synthesis of single-crystal SnSe nanoplates
Shuli Zhao, Huan Wang, Yu Zhou, Lei Liao, Ying Jiang, Xiao Yang, Guanchu Chen, Min Lin, Yong Wang, Hailin Peng, and Zhongfan Liu

Nano Research cover