•  
  •  
 
Nano Research

Volume 7, Number 9 (2014)

Research Articles

Link

Pd embedded in porous carbon (Pd@CMK-3) as an active catalyst for Suzuki reactions: Accelerating mass transfer to enhance the reaction rate
Zhencai Wang, Wei Chen, Zhenliang Han, Jie Zhu, Na Lu, Yun Yang, Dekun Ma, Ying Chen, and Shaoming Huang

Link

Shape-controlled growth of SrTiO3 polyhedral submicro/nanocrystals
Lingqing Dong, Hui Shi, Kui Cheng, Qi Wang, Wenjian Weng, and Weiqiang Han

Link

Bimetallic Pd-Ni core-shell nanoparticles as effective catalysts for the Suzuki reaction
Ji Xiang, Peng Li, Hanbao Chong, Li Feng, Fangyu Fu, Zhuang Wang, Shilin Zhang, and Manzhou Zhu

Link

Plasmonic mode mixing in nanoparticle dimers with nm-separations via substrate-mediated coupling
Jesse Theiss, Mehmet Aykol, Prathamesh Pavaskar, and Stephen B. Cronin

Link

Polyaniline-modified cetyltrimethylammonium bromide-graphene oxide-sulfur nanocomposites with enhanced performance for lithium-sulfur batteries
Yongcai Qiu, Wanfei Li, Guizhu Li, Yuan Hou, Lisha Zhou, Hongfei Li, Meinan Liu, Fangmin Ye, Xiaowei Yang, and Yuegang Zhang

Link

Highly flexible and transparent conducting silver nanowire/ZnO composite film for organic solar cells
Myungkwan Song, Jong Hyun Park, Chang Su Kim, Dong-Ho Kim, Yong-Cheol Kang, Sung-Ho Jin, Won-Yong Jin, and Jae-Wook Kang

Link

Direct measurement of the Raman enhancement factor of rhodamine 6G on graphene under resonant excitation
Shibin Deng, Weigao Xu, Jinying Wang, Xi Ling, Juanxia Wu, Liming Xie, Jing Kong, Mildred S. Dresselhaus, and Jin Zhang

Link

Nitrogen-doped graphene supported Pd@PdO core-shell clusters for C-C coupling reactions
Baojiang Jiang, Sanzhao Song, Jianqiang Wang, Ying Xie, Wenyi Chu, Hongfeng Li, Hui Xu, Chungui Tian, and Honggang Fu

Link

On-chip detection of a single nucleotide polymorphism without polymerase amplification
Jinhee Han, Matthew Tan, Lakshmana Sudheendra, Robert H. Weiss, and Ian M. Kennedy

Link

Gold nanorod-photosensitizer conjugate with extracellular pH-driven tumor targeting ability for photothermal/photodynamic therapy
Nannan Wang, Zilong Zhao, Yifan Lv, Huanhuan Fan, Huarong Bai, Hongmin Meng, Yuqian Long, Ting Fu, Xiaobing Zhang, and Weihong Tan

Link

Hydroformylation of alkenes over rhodium supported on the metal-organic framework ZIF-8
Chao Hou, Guofeng Zhao, Yongjun Ji, Zhiqiang Niu, Dingsheng Wang, and Yadong Li

Link

Oxide-on-graphene field effect bio-ready sensors
Bei Wang, Kristi L. Liddell, Junjie Wang, Brandon Koger, Christine D. Keating, and Jun Zhu

Link

Te-seeded growth of few-quintuple layer Bi2Te3 nanoplates
Yanyuan Zhao, Maria de la Mata, Richard L. J. Qiu, Jun Zhang, Xinglin Wen, Cesar Magen, Xuan P. A. Gao, Jordi Arbiol, and Qihua Xiong

Nano Research cover