•  
  •  
 
Nano Research

Volume 7, Number 7 (2014)

Research Articles

Link

High-precision transfer-printing and integration of vertically oriented semiconductor arrays for flexible device fabrication
Mark Triplett, Hideki Nishimura, Matthew Ombaba, V. J. Logeeswarren, Matthew Yee, Kazim G. Polat, Jin Y. Oh, Takashi Fuyuki, Franois Léonard, and M. Saif Islam

Link

A nanoporous oxide interlayer makes a better Pt catalyst on a metallic substrate: Nanoflowers on a nanotube bed
Hongyi Li, Jinshu Wang, Man Liu, Hong Wang, Penglei Su, Junshu Wu, and Ju Li

Link

Ultralong-life and high-rate web-like Li4Ti5O12 anode for high-performance flexible lithium-ion batteries
Xianfu Wang, Bin Liu, Xiaojuan Hou, Qiufan Wang, Wenwu Li, Di Chen, and Guozhen Shen

Link

Bivariate-continuous-tunable interface memristor based on Bi2S3 nested nano-networks
Ye Tian, Chuangfei Guo, Shengming Guo, Taifung Yu, and Qian Liu

Link

Metal-film-assisted ultra-clean transfer of single-walled carbon nanotubes
Yujun He, Dongqi Li, Tianyi Li, Xiaoyang Lin, Jin Zhang, Yang Wei, Peng Liu, Lina Zhang, Jiaping Wang, Qunqing Li, Shoushan Fan, and Kaili Jiang

Link

Green and low temperature synthesis of nanocrystalline transition metal ferrites by simple wet chemistry routes
Stefano Diodati, Luciano Pandolfo, Andrea Caneschi, Stefano Gialanella, and Silvia Gross

Link

Active catalysts based on cobalt oxide@cobalt/N-C nanocomposites for oxygen reduction reaction in alkaline solutions
Dekang Huang, Yanping Luo, Shaohui Li, Bingyan Zhang, Yan Shen, and Mingkui Wang

Link

Hollow micro- and nano-particles by gas foaming
Silvia Orsi, Ernesto Di Maio, Salvatore Iannace, and Paolo A. Netti

Link

Selective suspension of single layer graphene mechanochemically exfoliated from carbon nanofibres
Antonio Esaú Del Rio-Castillo, César Merino, Enrique Díez-Barra, and Ester Vázquez

Link

Enhanced photocurrent and photoluminescence spectra in MoS2 under ionic liquid gating
Zhen Li, Shun-Wen Chang, Chun-Chung Chen, and Stephen B. Cronin

Link

Dipole-moment-induced effect on contact electrification for triboelectric nanogenerators
Peng Bai, Guang Zhu, Yu Sheng Zhou, Sihong Wang, Jusheng Ma, Gong Zhang, and Zhong Lin Wang

Link

Filament growth dynamics in solid electrolyte-based resistive memories revealed by in situ TEM
Xuezeng Tian, Lifen Wang, Jiake Wei, Shize Yang, Wenlong Wang, Zhi Xu, and Xuedong Bai

Link

Piezotronic effect enhanced Schottky-contact ZnO micro/nanowire humidity sensors
Guofeng Hu, Ranran Zhou, Ruomeng Yu, Lin Dong, Caofeng Pan, and Zhong Lin Wang

Nano Research cover