•  
  •  
 
Nano Research

Volume 7, Number 2 (2014)

Research Articles

Link

Porous CuO nanowires as the anode of rechargeable Na-ion batteries
Lijiang Wang, Kai Zhang, Zhe Hu, Wenchao Duan, Fangyi Cheng, and Jun Chen

Link

Low haze transparent electrodes and highly conducting air dried films with ultra-long silver nanowires synthesized by one-step polyol method
Teppei Araki, Jinting Jiu, Masaya Nogi, Hirotaka Koga, Shijo Nagao, Tohru Sugahara, and Katsuaki Suganuma

Link

Functional nanogenerators as vibration sensors enhanced by piezotronic effects
Zheng Zhang, Qingliang Liao, Xiaoqin Yan, Zhong Lin Wang, Wenduo Wang, Xu Sun, Pei Lin, Yunhua Huang, and Yue Zhang

Link

Carbon nanotube-polypyrrole core-shell sponge and its application as highly compressible supercapacitor electrode
Peixu Li, Enzheng Shi, Yanbing Yang, Yuanyuan Shang, Qingyu Peng, Shiting Wu, Jinquan Wei, Kunlin Wang, Hongwei Zhu, Quan Yuan, Anyuan Cao, and Dehai Wu

Link

Piezoresistive effect in MoO3 nanobelts and its application in strain-enhanced oxygen sensors
Xiaonan Wen, Weiqing Yang, Yong Ding, Simiao Niu, and Zhong Lin Wang

Link

Structural and optical verification of residual strain effect in single crystalline CdTe nanowires
Liubing Huang, Siyuan Lu, Paichun Chang, Karan Banerjee, Robert Hellwarth, and Jia Grace Lu

Link

Schottky barrier-based silicon nanowire pH sensor with live sensitivity control
Felix M. Zrgiebel, Sebastian Pregl, Lotta Rmhildt, Jrg Opitz, W. Weber, T. Mikolajick, Larysa Baraban, and Gianaurelio Cuniberti

Link

Carrier dynamics and doping profiles in GaAs nanosheets
Chia-Chi Chang, Chun-Yung Chi, Chun-Chung Chen, Ningfeng Huang, Shermin Arab, Jing Qiu, Michelle L. Povinelli, P. Daniel Dapkus, and Stephen B. Cronin

Link

A versatile cooperative template-directed coating method to synthesize hollow and yolk-shell mesoporous zirconium titanium oxide nanospheres as catalytic reactors
Buyuan Guan, Tao Wang, Shangjing Zeng, Xue Wang, Dong An, Dongmei Wang, Yu Cao, Dingxuan Ma, Yunling Liu, and Qisheng Huo

Link

Ladder-like metal oxide nanowires: Synthesis, electrical transport, and enhanced light absorption properties
Bo Liang, Hongtao Huang, Zhe Liu, Gui Chen, Gang Yu, Tao Luo, Lei Liao, Di Chen, and Guozhen Shen

Nano Research cover