•  
  •  
 
Nano Research

Volume 7, Number 11 (2014)

Research Articles

Link

Color-tunable Gd-Zn-Cu-In-S/ZnS quantum dots for dual modality magnetic resonance and fluorescence imaging
Weisheng Guo, Weitao Yang, Yu Wang, Xiaolian Sun, Zhongyun Liu, Bingbo Zhang, Jin Chang, and Xiaoyuan Chen

Link

Contactless probing of the intrinsic carrier transport in single-walled carbon nanotubes
Yize Stephanie Li, Jun Ge, Jinhua Cai, Jie Zhang, Wei Lu, Jia Liu, and Liwei Chen

Link

Ultra-thin layer structured anodes for highly durable low-Pt direct formic acid fuel cells
Rongyue Wang, Jianguo Liu, Pan Liu, Xuanxuan Bi, Xiuling Yan, Wenxin Wang, Yifei Meng, Xingbo Ge, Mingwei Chen, and Yi Ding

Link

Fabrication of chiral plasmonic oligomers using cysteine-modified gold nanorods as monomers
Shuai Hou, Tao Wen, Hui Zhang, Wenqi Liu, Xiaona Hu, Rongyao Wang, Zhijian Hu, and Xiaochun Wu

Link

Structure and quality controlled growth of InAs nanowires through catalyst engineering
Zhi Zhang, Zhenyu Lu, Hongyi Xu, Pingping Chen, Wei Lu, and Jin Zou

Link

Highly stretchable pseudocapacitors based on buckled reticulate hybrid electrodes
Nan Zhang, Pingshan Luan, Weiya Zhou, Qiang Zhang, Le Cai, Xiao Zhang, Wenbin Zhou, Qingxia Fan, Feng Yang, Duan Zhao, Yanchun Wang, and Sishen Xie

Link

Metastable amorphous chromium-vanadium oxide nanoparticles with superior performance as a new lithium battery cathode
Jinzhi Sheng, Qidong Li, Qiulong Wei, Pengfei Zhang, Qinqin Wang, Fan Lv, Qinyou An, Wei Chen, and Liqiang Mai

Link

Hybrid energy cell for simultaneously harvesting wind, solar, and chemical energies
Yingchun Wu, Xiandai Zhong, Xue Wang, Ya Yang, and Zhong Lin Wang

Link

Enhanced photodynamic therapy of mixed phase TiO2(B)/anatase nanofibers for killing of HeLa cells
Shuchao Zhang, Dongjiang Yang, Dengwei Jing, Hongwei Liu, Long Liu, Yi Jia, Meihua Gao, Liejin Guo, and Ziyang Huo

Link

Modulating the threshold voltage of oxide nanowire field-effect transistors by a Ga+ ion beam
Wenqing Li, Lei Liao, Xiangheng Xiao, Xinyue Zhao, Zhigao Dai, Shishang Guo, Wei Wu, Ying Shi, Jinxia Xu, Feng Ren, and Changzhong Jiang

Link

Evolution of the Raman spectrum of graphene grown on copper upon oxidation of the substrate
Xiuli Yin, Yilei Li, Fen Ke, Chenfang Lin, Huabo Zhao, Lin Gan, Zhengtang Luo, Ruguang Zhao, Tony F. Heinz, and Zonghai Hu

Link

Solvent switching and purification of colloidal nanoparticles through water/oil Interfaces within a density gradient
Yun Kuang, Sha Song, Xiaofei Liu, Minglin Li, Zhao Cai, Liang Luo, and Xiaoming Sun

Nano Research cover