•  
  •  
 
Nano Research

Volume 7, Number 10 (2014)

Review Articles

Link

Nanomodification of living organisms by biomimetic mineralization
Wei Chen, Guangchuan Wang, and Ruikang Tang

Research Articles

Link

Hollow mesoporous Ia3d silica nanospheres with singleunit-cell-thick shell: Spontaneous formation and drug delivery application
Nienchu Lai, Chihyu Lin, Peihsin Ku, Lilin Chang, Kaiwei Liao, Wunting Lin, and Chiamin Yang

Link

In situ generated thrombin in the protein corona of zeolites: Relevance of the functional proteins to its biological impact
Yunlong Li, Xiaofeng Liao, Xiaoxi Zhang, Guicen Ma, Shuai Zuo, Liping Xiao, Galen D. Stucky, Zhugang Wang, Xian Chen, Xiaoqiang Shang, and Jie Fan

Link

Bi2WO6 quantum dot-intercalated ultrathin montmorillonite nanostructure and its enhanced photocatalytic performance
Songmei Sun, Wenzhong Wang, Dong Jiang, Ling Zhang, Xiaoman Li, Yali Zheng, and Qi An

Link

Fabrication of high-quality all-graphene devices with low contact resistances
Rong Yang, Shuang Wu, Duoming Wang, Guibai Xie, Meng Cheng, Guole Wang, Wei Yang, Peng Chen, Dongxia Shi, and Guangyu Zhang

Link

SnSb@carbon nanocable anchored on graphene sheets for sodium ion batteries
Li Li, Kuok Hau Seng, Dan Li, Yongyao Xia, Hua Kun Liu, and Zaiping Guo

Link

Three-dimensional porous graphene sponges assembled with the combination of surfactant and freeze-drying
Rujing Zhang, Yachang Cao, Peixu Li, Xiaobei Zang, Pengzhan Sun, Kunlin Wang, Minlin Zhong, Jinquan Wei, Dehai Wu, Feiyu Kang, and Hongwei Zhu

Link

Dual functional transparent film for proximity and pressure sensing
Bo Zhang, Zemin Xiang, Siwei Zhu, Qiyi Hu, Yuanzhi Cao, Junwen Zhong, Qize Zhong, Bo Wang, Yunsheng Fang, Bin Hu, Jun Zhou, and Zhonglin Wang

Link

Magnetic transitions in graphene derivatives
Pengzhan Sun, Kunlin Wang, Jinquan Wei, Minlin Zhong, Dehai Wu, and Hongwei Zhu

Link

Rayleigh scattering studies on inter-layer interactions in structure-defined individual double-wall carbon nanotubes
Sihan Zhao, Tomoya Kitagawa, Yuhei Miyauchi, Kazunari Matsuda, Hisanori Shinohara, and Ryo Kitaura

Link

Electronic structure, optical properties, and lattice dynamics in atomically thin indium selenide flakes
Juan F. Sánchez-Royo, Guillermo Muoz-Matutano, Mauro Brotons-Gisbert, Juan P. Martínez- Pastor, Alfredo Segura, Andrés Cantarero, Rafael Mata, Josep Canet-Ferrer, Gerard Tobias, Enric Canadell, Jose Marqués-Hueso, and Brian D. Gerardot

Link

Architecture of PtFe/C catalyst with high activity and durability for oxygen reduction reaction
Jiayuan Li, Guoxiong Wang, Jing Wang, Shu Miao, Mingming Wei, Fan Yang, Liang Yu, and Xinhe Bao

Nano Research cover