•  
  •  
 
Nano Research

Volume 6, Number 9 (2013)

Research Articles

Link

Graphene-induced Pd nanodendrites: A high performance hybrid nanoelectrocatalyst
Subash Chandra Sahu, Aneeya K. Samantara, Ajit Dash, R. R. Juluri, Ranjan K. Sahu, B. K. Mishra, and Bikash Kumar Jena

Link

Highly reactive, flexible yet green Se precursor for metal selenide nanocrystals: Se-octadecene suspension (Se-SUS)
Chaodan Pu, Jianhai Zhou, Runchen Lai, Yuan Niu, Wennuan Nan, and Xiaogang Peng

Link

Cotunneling transport in ultra-narrow gold nanowire bundles
Anas Loubat, Walter Escoffier, Lise-Marie Lacroix, Guillaume Viau, Reasmey Tan, Julian Carrey, Bénédicte Warot-Fonrose, and Bertrand Raquet

Link

Clean transfer of graphene on Pt foils mediated by a carbon monoxide intercalation process
Donglin Ma, Yanfeng Zhang, Mengxi Liu, Qingqing Ji, Teng Gao, Yu Zhang, and Zhongfan Liu

Link

In situ Raman spectroscopy of topological insulator Bi2Te3 films with varying thickness
Chunxiao Wang, Xiegang Zhu, Louis Nilsson, Jing Wen, Guang Wang, Xinyan Shan, Qing Zhang, Shulin Zhang, Jinfeng Jia, and Qikun Xue

Link

Enhanced and tunable fluorescent quantum dots within a single crystal of protein
Hui Wei, Stephen House, Jiangjiexing Wu, Jiong Zhang, Zidong Wang, Ying He, Elizabeth J. Gao, Yigui Gao, Howard Robinson, Wei Li, Jianmin Zuo, Ian M. Robertson, and Yi Lu

Nano Research cover