•  
  •  
 
Nano Research

Volume 6, Number 7 (2013)

Research Articles

Link

Solution-processable graphene mesh transparent electrodes for organic solar cells
Qian Zhang, Xiangjian Wan, Fei Xing, Lu Huang, Guankui Long, Ningbo Yi, Wang Ni, Zhibo Liu, Jianguo Tian, and Yongsheng Chen

Link

Size and shape control of LiFePO4 nanocrystals for better lithium ion battery cathode materials
Caiyun Nan, Jun Lu, Lihong Li, Lingling Li, Qing Peng, and Yadong Li

Link

Electrical and mechanical performance of graphene sheets exposed to oxidative environments
Mario Lanza, Yan Wang, Teng Gao, Albin Bayerl, Marc Porti, Montserrat Nafria, Yangbo Zhou, Guangyin Jing, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu, Dapeng Yu, and Huiling Duan

Link

Optical haze of transparent and conductive silver nanowire films
Colin Preston, Yunlu Xu, Xiaogang Han, Jeremy N. Munday, and Liangbing Hu

Link

Nanoscale control of Ag nanostructures for plasmonic fluorescence enhancement of near-infrared dyes
Fang Xie, Jing S. Pang, Anthony Centeno, Mary P. Ryan, D. Jason Riley, and Neil M. Alford

Link

Advanced rechargeable lithium-ion batteries based on bendable ZnCo2O4-urchins-on-carbon-fibers electrodes
Bin Liu, Xianfu Wang, Boyang Liu, Qiufan Wang, Dongsheng Tan, Weifeng Song, Xiaojuan Hou, Di Chen, and Guozhen Shen

Link

Reliability tests and improvements for Sc-contacted n-type carbon nanotube transistors
Shibo Liang, Zhiyong Zhang, Tian Pei, Ruoming Li, Yan Li, and Lianmao Peng

Link

Performance of silver nanoparticles in the catalysis of the oxygen reduction reaction in neutral media: Efficiency limitation due to hydrogen peroxide escape
Christopher C. M. Neumann, Eduardo Laborda, Kristina Tschulik, Kristopher R. Ward, and Richard G. Compton

Nano Research cover