•  
  •  
 
Nano Research

Volume 6, Number 12 (2013)

Review Article

Link

A perspective on functionalizing colloidal quantum dots with DNA
Anirban Samanta, Zhengtao Deng, Yan Liu, and Hao Yan

Research Articles

Link

Mn atomic layers under inert covers of graphene and hexagonal boron nitride prepared on Rh(111)
Yu Zhang, Yanfeng Zhang, Donglin Ma, Qingqing Ji, Wei Fang, Jianping Shi, Teng Gao, Mengxi Liu, Yabo Gao, Yubin Chen, Limei Xu, and Zhongfan Liu

Link

Harvesting vibration energy by a triple-cantilever based triboelectric nanogenerator
Weiqing Yang, Jun Chen, Guang Zhu, Xiaonan Wen, Peng Bai, Yuanjie Su, Yuan Lin, and Zhonglin Wang

Link

WS2 nanoflakes from nanotubes for electrocatalysis
Charina L. Choi, Ju Feng, Yanguang Li, Justin Wu, Alla Zak, Reshef Tenne, and Hongjie Dai

Link

Writing with atoms: Oxygen adatoms on the MoO2/Mo(110) surface
Sergey A. Krasnikov, Olaf Lübben, Barry E. Murphy, Sergey I. Bozhko, Alexander N. Chaika, Natalia N. Sergeeva, Brendan Bulfin, and Igor V. Shvets

Nano Research cover