•  
  •  
 
Nano Research

Volume 5, Number 9 (2012)

Research Articles

Link

Solution-processed bulk heterojunction solar cells based on interpenetrating CdS nanowires and carbon nanotubes
Zhen Li, Jinquan Wei, Peixu Li, Luhui Zhang, Enzheng Shi, Chunyan Ji, Jiang Liu, Daming Zhuang, hendong Liu, Ji Zhou, Yuanyuan Shang, Yibin Li, Kunlin Wang, Hongwei Zhu, Dehai Wu, and Anyuan Cao

Link

Graphene-nickel cobaltite nanocomposite asymmetrical supercapacitor with commercial level mass loading
Huanlei Wang, Chris M. B. Holt, Zhi Li, Xuehai Tan, Babak Shalchi Amirkhiz, Zhanwei Xu, Brian C. Olsen, Tyler Stephenson, and David Mitlin

Link

Chiral guanosine 5′-monophosphate-capped gold nanoflowers: Controllable synthesis, characterization, surface-enhanced Raman scattering activity, cellular imaging and photothermal therapy
Peng Huang, Omar Pandoli, Xiansong Wang, Zhe Wang, Zhiming Li, Chunlei Zhang, Feng Chen, Jing Lin, Daxiang Cui, and Xiaoyuan Chen

Link

Formation of CdSe/CdS/ZnS-Au/SiO2 dual-yolk/shell nanostructures through a Trojan-type inside-out etching strategy
Ching-Mao Huang, Shih-Hsun Cheng, U-Ser Jeng, Chung-Shi Yang, and Leu-Wei Lo

Link

Modulating lateral strain in GaN-based epitaxial layers by patterning sapphire substrates with aligned carbon nanotube films
Hao Long, Yang Wei, Tongjun Yu, Zhe Wang, Chuanyu Jia, Zhijian Yang, Guoyi Zhang, and Shoushan Fan

Nano Research cover