•  
  •  
 
Nano Research

Volume 5, Number 7 (2012)

Research Articles

Link

Ultralong aligned single-walled carbon nanotubes on flexible fluorphlogopite mica for strain sensors
Muhong Wu, Kaihui Liu, Wenlong Wang, Yu Sui, Xuedong Bai, and and Enge Wang

Link

A facile assay for direct colorimetric visualization of lipopolysaccharides at low nanomolar level
Jiayu Sun, Jiechao Ge, Weimin Liu, Xueliang Wang, Zhiyuan Fan, Wenwen Zhao, Hongyan Zhang, Pengfei Wang, and Shuit-Tong Lee

Link

Fluorophore-photochrome co-embedded polymer nanoparticles for photoswitchable fluorescence bioimaging
Tianshe Yang, Qian Liu, Shouzhi Pu, Zesheng Dong, Chunhui Huang, and Fuyou Li

Link

A facile tool for the characterization of two-dimensional materials grown by chemical vapor deposition
Mario Hofmann, Yong Cheol Shin, Ya-Ping Hsieh, Mildred S. Dresselhaus, and Jing Kong

Nano Research cover