•  
  •  
 
Nano Research

Volume 5, Number 10 (2012)

Research Articles

Link

A graphene-based surface plasmon sensor
Wei Chun Tan, Mario Hofmann, Ya-Ping Hsieh, Meng Lin Lu, and Yang Fang Chen

Link

Engineering manganese oxide/nanocarbon hybrid materials for oxygen reduction electrocatalysis
Ju Feng, Yongye Liang, Hailiang Wang, Yanguang Li, Bo Zhang, Jigang Zhou, Jian Wang, Tom Regier, and Hongjie Dai

Link

Ultra-small graphene oxide functionalized with polyethylenimine (PEI) for very efficient gene delivery in cell and zebrafish embryos
Xiang Zhou, Fabrice Laroche, Gerda E. M. Lamers, Vincenzo Torraca, Patrick Voskamp, Tao Lu, Fuqiang Chu, Herman P. Spaink, Jan Pieter Abrahams, and Zunfeng Liu

Link

Terahertz graphene optics
Nima Rouhi, Santiago Capdevila, Dheeraj Jain, Katayoun Zand, Yung Yu Wang, Elliott Brown, Lluis Jofre, and Peter Burke

Link

Characteristics and effects of diffused water between graphene and a SiO2 substrate
Mi Jung Lee, Jin Sik Choi, Jin-Soo Kim, Ik-Su Byun, Duk Hyun Lee, Sunmin Ryu, Changgu Lee, and Bae Ho Park

Link

Anomalous anisotropic magnetoresistance in topological insulator films
Jian Wang, Handong Li, Cuizu Chang, Ke He, Joon Sue Lee, Haizhou Lu, Yi Sun, Xucun Ma, Nitin Samarth, Shunqing Shen, Qikun Xue, Maohai Xie, and Moses H. W. Chan

Nano Research cover