•  
  •  
 
Nano Research

Volume 4, Number 9 (2011)

Research Articles

Link

Catalyst-free synthesis and shape control of CdTe nanowires
Xiaoping Jin, Marta Kruszynska, Jürgen Parisi, and Joanna Kolny-Olesiak

Link

Binder-free activated carbon/carbon nanotube paper electrodes for use in supercapacitors
Guanghui Xu, Chao Zheng, Qiang Zhang, Jiaqi Huang, Mengqiang Zhao, Jingqi Nie, Xianghua Wang, and Fei Wei

Link

Graphene-CdSe nanobelt solar cells with tunable configurations
Luhui Zhang, Lili Fan, Zhen Li, Enzheng Shi, Xinming Li, Hongbian Li, Chunyan Ji, Yi Jia, Jinquan Wei, Kunlin Wang, Hongwei Zhu, Dehai Wu, and Anyuan Cao

Link

Optical properties of laterally aligned Si nanowires for transparent electronics applications
Dong Hyun Lee, Jaeseok Yi, Won Woo Lee, Ungyu Paik, John A. Rogers, and Won Il Park

Nano Research cover