•  
  •  
 
Nano Research

Volume 4, Number 8 (2011)

Research Articles

Link

Advanced asymmetrical supercapacitors based on graphene hybrid materials
Hailiang Wang, Yongye Liang, Tissaphern Mirfakhrai, Zhuo Chen, Hernan Sanchez Casalongue, and Hongjie Dai

Link

Separation of gold nanorods using density gradient ultracentrifugation
Shuai Li, Zheng Chang, Junfeng Liu, Lu Bai, Liang Luo, and Xiaoming Sun

Link

Optical properties of SiO2 and ZnO nanostructured replicas of butterfly wing scales
Zhe Xu, Ke Yu, Bo Li, Rong Huang, Ping Wu, Huibing Mao, Na Liao, and Ziqiang Zhu

Link

Ultra-thin double-walled carbon nanotubes: A novel nanocontainer for preparing atomic wires
Lei Shi, Leimei Sheng, Liming Yu, Kang An, Yoshinori Ando, and Xinluo Zhao

Link

In Situ TEM observation of the gasification and growth of carbon nanotubes using iron catalysts
Xiaofeng Feng, See Wee Chee, Renu Sharma, Kai Liu, Xu Xie, Qunqing Li, Shoushan Fan, and Kaili Jiang

Link

Tailoring the diameter of single-walled carbon nanotubes for optical applications
Ying Tian, Marina Y. Timmermans, Samuli Kivist, Albert G. Nasibulin, Zhen Zhu, Hua Jiang, Oleg G. Okhotnikov, and Esko I. Kauppinen

Link

Synthesis of monodisperse CoPt3 nanocrystals and their catalytic behavior for growth of boron nanowires
Yuan Tian, Chengmin Shen, Chen Li, Xuezhao Shi, Yuan Huang, and Hongjun Gao

Link

Ionic liquid-assisted one-step hydrothermal synthesis of TiO2-reduced graphene oxide composites
Jianfeng Shen, Min Shi, Bo Yan, Hongwei Ma, Na Li, and Mingxin Ye

Nano Research cover